Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά αυστηρότερους τους κανόνες για ασφαλέστερα και καθαρότερα αυτοκίνητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετικές προτάσεις για να εξασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων προς όλες τις ενωσιακές απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και παραγωγής.

Η Επιτροπή προτείνει τη ριζική αναμόρφωση του λεγόμενου πλαισίου έγκρισης «τύπου ΕΕ». Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες, οι εθνικές αρχές είναι αποκλειστικά αρμόδιες να πιστοποιούν ότι ορισμένο όχημα πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη διάθεσή του στην αγορά και να επιτηρούν τη συμμόρφωση των κατασκευαστών προς τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι σημερινές προτάσεις θα καταστήσουν τις δοκιμές οχημάτων περισσότερο ανεξάρτητες και θα οδηγήσουν σε αύξηση της εποπτείας των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Η αύξηση της ευρωπαϊκής εποπτείας θα ενισχύσει το σύστημα στο σύνολό του.

Η Επιτροπή είχε ήδη ξεκινήσει την επανεξέταση του πλαισίου έγκρισης «τύπου ΕΕ» για τα μηχανοκίνητα οχήματα όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση της Volkswagen. Έκτοτε, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται ακόμη πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις για να αποτραπεί η επανάληψη περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Η σημερινή πρόταση κανονισμού για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων συμπληρώνει τις προσπάθειες να καθιερωθούν πιο αξιόπιστες δοκιμές των εκπομπών (δοκιμές των εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης).

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Σε μια ενιαία αγορά όπου τα εμπορεύματα κυκλοφορούν ελεύθερα, όλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση της Volkswagen κατέδειξαν ότι το σύστημα που επιτρέπει τη διάθεση των αυτοκινήτων στην αγορά χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών στον σημαντικό αυτόν κλάδο, χρειάζεται να καταστήσουμε τους κανόνες αυστηρότερους, αλλά χρειάζεται, επίσης, να διασφαλίσουμε την πλήρη τήρησή τους. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη να αποκατασταθεί η ισότητα των όρων και να εξασφαλιστούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά.»

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά απαιτεί την αυστηρή επιβολή των κανόνων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Με τις σημερινές μας προτάσεις θα αναβαθμίσουμε την ποιότητα και την ανεξαρτησία των δοκιμών οχημάτων και θα βελτιώσουμε την εποπτεία των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Η δράση αυτή συμπληρώνει τις προσπάθειές μας να θεσπίσουμε τις πιο αξιόπιστες διαδικασίες δοκιμής των εκπομπών παγκοσμίως, διαδικασίες τις οποίες θα εξακολουθήσουμε να βελτιώνουμε και να επανεξετάζουμε, ώστε να διασφαλίσουμε την τήρηση στην πράξη των αυστηρότερων ορίων εκπομπών.»

Το ισχύον σύστημα έγκρισης τύπου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη: μόλις ένα αυτοκίνητο πιστοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος, μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ η ΕΕ καθορίζει το νομικό πλαίσιο, ο έλεγχος της συμμόρφωσης των κατασκευαστών αυτοκινήτων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Το σχέδιο κανονισμού για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων διατηρεί την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, αλλά επιδιώκει τη διόρθωση των αδυναμιών του συστήματος.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα συμβάλει στην επίτευξη τριών στόχων:

 • Ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των δοκιμών που επιτρέπουν τη διάθεση των αυτοκινήτων στην αγορά: τα περισσότερα κράτη μέλη διορίζουν τεχνικές υπηρεσίες που πληρώνονται απευθείας από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για τη δοκιμή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των οχημάτων με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του εν λόγω συστήματος αμοιβής για να αποφεύγονται οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών και των κατασκευαστών, δεσμοί που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων και διακύβευση της ανεξαρτησίας των δοκιμών. Η πρόταση προβλέπει επίσης αυστηρότερα κριτήρια επιδόσεων για τις εν λόγω τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικούς και ανεξάρτητους έλεγχους προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν τον διορισμό τους. Οι εθνικές αρχές έγκρισης τύπου θα υπόκεινται σε αξιολογήσεις από ομοτίμους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικοί κανόνες τηρούνται και επιβάλλονται με αυστηρότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της αγοράς για τον έλεγχο των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία: ενώ οι ισχύοντες κανόνες προβλέπουν κυρίως εκ των προτέρων ελέγχους, μελλοντικά, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε οχήματα που βρίσκονται ήδη στην αγορά. Με τον τρόπο αυτόν, θα είναι δυνατός ο εντοπισμός των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε πρώιμο στάδιο και η διασφάλιση της λήψης άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων επανόρθωσης σε βάρος των οχημάτων που κρίνεται ότι δεν συμμορφώνονται με τους τιθέμενους όρους και/ή ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας ή βλάβης του περιβάλλοντος. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν μέτρα διασφάλισης κατά των μη συμμορφούμενων οχημάτων στο έδαφός τους, χωρίς να περιμένουν να αναλάβει δράση η αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων τους εποπτείας της αγοράς και να δημοσιοποιούν τα σχετικά αποτελέσματα.
 • Ενίσχυση του συστήματος έγκρισης τύπου με περισσότερη ευρωπαϊκή εποπτεία: η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να αναστείλει, να περιορίσει ή να ανακαλέσει τον διορισμό τεχνικών υπηρεσιών των οποίων η επίδοση υστερεί και οι οποίες εμφανίζονται υπερβολικά ελαστικές στην εφαρμογή των κανόνων. Στο μέλλον, η Επιτροπή θα δύναται να διενεργεί εκ των υστέρων δοκιμές επαλήθευσης (μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών) και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να δρομολογεί διαδικασίες ανάκλησης. Εξάλλου, η πρόταση, παρέχοντας στην Επιτροπή τη δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, θα αποτρέπει κατασκευαστές και τεχνικές υπηρεσίες από τη διάθεση μη συμμορφούμενων οχημάτων στην αγορά. Περαιτέρω, η Επιτροπή θα αναλάβει την προεδρία ενός φόρουμ για την επιβολή των κανόνων, το οποίο θα επεξεργαστεί με τα κράτη μέλη κοινές στρατηγικές για την επαλήθευση της συμμόρφωσης και θα διοργανώσει κοινούς ελέγχους τεχνικών υπηρεσιών και αξιολογήσεις από ομοτίμους αρχών αρμόδιων για την έγκριση τύπου.

Η πρόταση της Επιτροπής διατηρεί την ισχύουσα απαγόρευση των διατάξεων αναστολής, την τήρηση της οποίας οι εθνικές αρχές υποχρεούνται σταθερά να αστυνομεύουν και να επιβάλλουν, αλλά προσθέτει και κάτι ακόμη. Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα πρωτόκολλα λογισμικού του αυτοκινήτου. Το μέτρο αυτό συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, η οποία καθιστά πολύ δύσκολη την καταστρατήγηση των απαιτήσεων σχετικά με τις εκπομπές, ενώ περιλαμβάνει και υποχρέωση των κατασκευαστών να γνωστοποιούν τη στρατηγική τους για τη μείωση των εκπομπών, όπως ισχύει στις ΗΠΑ.

www.epixeiro.gr

Read More

Συζήτηση στο ΕΚ για τα οφέλη και τους κινδύνους των εικονικών νομισμάτων

Οι κανόνες της ΕΕ για τα εικονικά νομίσματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας , είπαν πολλοί ειδικοί κατά την ακρόαση, που πραγματοποιήθηκε στην επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα.

Μίλησαν για τα οφέλη και τις προκλήσεις των εικονικών νομισμάτων όπως το bitcoin αλλά και για την επαναστατική τεχνολογία που κρύβεται πίσω τους. Επίσης, το ΕΚ ετοιμάζει έκθεση που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην επιτροπή τον Απρίλιο.

Ψηφιακά κρυπτονομίσματα: τι είναι;

Τα εικονικά νομίσματα, όπως τα bitcoin, επιτρέπουν την άμεση μεταφορά χρημάτων χωρίς μεσάζοντες, όπως είναι οι τράπεζες, το κράτος , οι αρχές. Χρησιμοποιείται μια τεχνολογία κρυπτογράφησης, που ονομάζεται blockchain, η οποία δημιουργεί μια κοινή και δημοσίως επαληθεύσιμη βάση δεδομένων των συναλλαγών για την πρόληψη της απάτης. Αυτό δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ πωλητών και αγοραστών, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για διαδικασία επαλήθευσης από τρίτους.

Ο εισηγητής του ΕΚ Γιάκομπ Φον Βαϊτσέκερ (Σοσιαλιστές, Γερμανία), δήλωσε ότι “υπάρχουν πολλοί επενδυτές που πιστεύουν και τρέφουν υψηλές προσδοκίες, ότι η εφαρμογή τέτοιας τεχνολογίας θα είναι αυτό που αποκαλούν “εφαρμογή δολοφόνος”. Το πραγματικό ερώτημα είναι, αν και όταν έρθει μια από αυτές τις ανακαλύψεις, πόσο καλά θα προετοιμασμένε θα είναι οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες για μια τέτοια επανάσταση”.

Οφέλη και κίνδυνοι

Πολλοί ειδικοί τόνισαν ότι οι συναλλαγές με τη χρήση εικονικών νομισμάτων είναι πιο οικονομική, πιο γρήγορη και πιο διαφανής. Η κ. Primavera De Filippi, μόνιμη ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας στο Παρίσι, δήλωσε ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί επίσης “να θεωρηθεί ρυθμιστική τεχνολογία, που θα επιτρέπει στου νόμους να τηρούνται με περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα”.

Ωστόσο, τα εικονικά νομίσματα παρουσιάζουν και σειρά προκλήσεων. “Δεν προστατεύουν πραγματικά τον καταναλωτή, ενώ υπάρχουν και κίνδυνοι σε ότι αφορά τη σταθερότητα της πλατφόρμας, τη μεταβλητότητα της τιμής αλλά και τις κλασικές διαδικτυακές επιθέσεις, όπως η κλοπή και η πειρατεία”, είπε ο κ. Olivier Salles από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα bitcoins, έχουν συνδεθεί αρκετές φορές με παράνομες δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρήματος και το εμπόριο παράνομων εμπορευμάτων, κυρίως γιατί οι συναλλαγές μπορούν να διεξάγονται ανώνυμα.

Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιο εύκολη η μεταφορά μετρητών είναι πολύ πιο ανώνυμος τρόπος μεταφοράς αξίας” είπε ο ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ Sean Ennis. “Η ακολουθία της διαδρομής των εικονικών νομισμάτων είναι δημόσια και επιτρέπει να γίνει τεράστια ανάλυση των μεταφορών“. Το ίδιο επανέλαβε ο Jeremy Millar από την Magister Advisors, λέγοντας ότι “είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός παράνομων πράξεων στα bitcoins, παρά στα μετρητά“. Πρόσθεσε ότι το “Bitcoin δεν υπάρχει μόνο στην κοινότητα των χάκερ. Χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες που προσπαθούν να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες κανόνες“.

Υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Οι περισσότεροι ειδικοί ήταν επιφυλακτικοί για την επέκταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα εικονικά νομίσματα.

Μια από τις μεγάλες προκλήσεις δεν είναι το πόσο γρήγορα και πόσο μακριά θα πάνε αυτοί οι κανόνες αλλά πόσο σωστά θα παρακολουθείτε αυτή η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία“, είπε ο κ. Salles και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τώρα αν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης των εικονικών νομισμάτων, ως μέρος της απάντησης στις επιθέσεις στο Παρίσι.

Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει καμία βάση για γενική ρύθμιση του bitcoin“, είπε ο κ. Millar. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ως παγκόσμιο δίκτυο Bitcoin “θα έχουν όφελος από την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής πολιτικής“, η οποία θα αυξήσει την εμβέλειά του.

Μία αναλογική ρύθμιση είναι ιδιαίτερα επιθυμητή,” είπε ο κ. Thaer Sabri από την Ένωση Ηλεκτρονικού Χρήματος. “Νομίζω ότι η βιομηχανία στηρίζει τους κανονισμούς για τα οικονομικά εγκλήματα“.

Ο εισηγητής Jakob von Weizsäcker (S & D, DE) τόνισε ότι δεν πρέπει να μιλάμε εδώ για “προληπτική ρύθμιση”, αλλά περισσότερο για “προληπτική παρακολούθηση“.

Η ψηφοφορία στην επιτροπή προβλέπεται τον Απρίλιο και η ψηφοφορία στην ολομέλεια του Μαΐου.

www.epixeiro.gr

Read More

Απόβαση επενδυτών στην Αθήνα με καυτή ατζέντα

Γιατί έρχονται σήμερα στην Ελλάδα οι Prem Watsa, o νούμερο 2 της WL Ross και ο J. Paulson. Ποιους θα δουν από την κυβέρνηση και τους θεσμικούς παράγοντες. Η ατζέντα των επαφών σήμερα και την Παρασκευή. Στο επίκεντρο, η αξιολόγηση και τα κόκκινα δάνεια.

Κρίσιμες επαφές για την αξιολόγηση των επενδύσεών τους σε τράπεζες και άλλους τομείς της οικονομίας θα έχουν σήμερα και αύριο στην Αθήνα ο Prem Watsa, ιδρυτής και επικεφαλής της Fairfax, ο J. Paulson του ομώνυμου fund και ο νούμερο δύο της WL. Ross and Co.

Και οι τρεις θα βρεθούν στην Αθήνα από σήμερα και θα έχουν κοινές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας, θεσμικούς παράγοντες, ενώ ο καθένας ξεχωριστά θα δει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και τραπεζών στις οποίες έχουν ήδη επενδύσει.

Ο Ινδοκαναδός επικεφαλής της Fairfax θα έχει μαζί με τον J. Paulson και τον St. Johnson, νούμερο 2 της WL. Ross συνάντηση την Παρασκευή με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτο και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρα. Ραντεβού έχει ζητηθεί και από τον νέο πρόεδρο της Ν.Δ., Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνάντηση έχει ζητηθεί από στελέχη της Fairfax και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη καθώς και τον υπουργό Οικονομίας Γ. Σταθάκη.

Σήμερα οι κ.κ. P. Watsa και St. Johnson θα έχουν συναντήσεις με τη διοίκηση της Eurobank, στην οποία Fairfax και WL Ross συμμετέχουν στην ομάδα βασικών επενδυτών, ενώ ο επικεφαλής της Fairfax θα δει και τις διοικήσεις άλλων εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει (Grivalia) ή έχει δρομολογήσει την εξαγορά τους (Eurolife). Οι δύο υψηλοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και άλλους Έλληνες επιχειρηματίες, σε τραπέζι που θα παρατεθεί προς τιμήν τους το βράδυ της Παρασκευής.

Αντίστοιχα ο J. Paulson θα συναντηθεί, σήμερα, με τις διοικήσεις των Alpha, Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ, στις οποίες διατηρεί σημαντικές μετοχικές θέσεις.

Μη χαθεί η ευκαιρία

Μολονότι ο επικεφαλής του Fairfax, Prem Watsa, έχει περάσει στο παρελθόν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, η επικείμενη απόβαση στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί μεν ψήφο εμπιστοσύνης, ωστόσο οι εν λόγω επενδυτές, οι οποίοι έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό εγγυήσεις όσον αφορά στην ομαλή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης.

«Έρχονται στην πλέον κατάλληλη στιγμή. Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να στείλει μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία έχει μπει σε σταθερή τροχιά», τονίζουν πηγές και προσθέτουν με νόημα, «πρέπει όμως να πεισθούν ότι δεν θα υπάρξει κανένα ενδεχόμενο νέας αναταραχής στις σχέσεις της Αθήνας με τους δανειστές και δεν θα τεθεί εκ νέου θέμα παραμονής της χώρας στην ευρωζώνη».

Πρακτικά οι τρεις υψηλοί επισκέπτες θέλουν να ακούσουν ότι είναι ακόμη σε ισχύ το μακροοικονομικό story που «αγόρασαν», βάζοντας φρέσκα κεφάλαια στις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.

Παρότι αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση στον τόνο που θα εκφράσουν τις ανησυχίες τους (σ.σ. για μια σειρά από λόγους εκτιμάται ότι ο J. Paulson θα είναι επιθετικότερος), το αποτέλεσμα των επαφών θα επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις τους όσον αφορά στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων καθώς και στην πρόοδο κυοφορούμενων νέων επενδύσεων.

Τραπεζικές και επιχειρηματικές πηγές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση, οι επιχειρηματίες και οι θεσμικοί παράγοντες πρέπει να πείσουν τους επικεφαλής των τριών funds να τοποθετήσουν φρέσκα κεφάλαια και σε άλλους κλάδους, πέραν των τραπεζών.

Εξάλλου, επενδυτικές ευκαιρίες αναμένεται να υπάρξουν εντός του 2016 στην ελληνική επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι οι τράπεζες οφείλουν να αντιμετωπίσουν με δυναμικό τρόπο τα μεγάλα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια.

Σημειώνεται ότι από τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα βρίσκονται στελέχη των Capital, Fidelity και Brookfield, που είχαν συναντήσεις με διοικήσεις τραπεζών καθώς και με θεσμικούς παράγοντες. Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου αναμένεται να παρελάσουν από την Αθήνα εκπρόσωποι όλων των funds που έκτισαν μεγάλες θέσεις στις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.

Πηγή: Euro2day

*φωτογραφία [European Parliament]

Read More

Πιτέλα: Πρέπει να ευχαριστήσουμε και όχι να τιμωρήσουμε την Ελλάδα για το προσφυγικό

“Όταν η Ελλάδα και η Ιταλία διέσωζαν ανθρώπους στη Μεσόγειο 3-4 χρόνια πριν και τα άλλα κράτη μέλη αδιαφορούσαν δεν έγινε τίποτα, για αυτό σήμερα αντιμετωπίζουμε την κατάρρευση του χώρου Σένγκεν”, είπε σε συνέντευξη στην EurActiv στις Βρυξέλλες ο Πρόεδροςτων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο, Τζιάνι Πιτέλα.

“Θα πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε την Ελλάδα που συνεχίζει να σώσει χιλιάδες πρόσφυγες σε καθημερινή βάση παρά τις δύσκολες οικονομικές προοπτικές της,” πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι η Αθήνα πρέπει να λάβει συγκεκριμένη βοήθεια από την ΕΕ προκειμένου να καλύψει τα κενά στις στη διαδικασία εγγραφής.

“Η εγωιστική εθνική ρητορική σημαίνει ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να κοιτάμε το δάχτυλο αντί το φεγγάρι. Δεν είναι η Ελλάδα το πρόβλημα”.

Ο Ιταλός πρόσθεσε ότι το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι το σύστημα αναδιανομής δεν λειτουργεί, καθώς ουδείς γνωρίζει ποιος και πού πληρώνει για την επιστροφή όσων δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου, ο κανονισμός Δουβλίνο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες και η Frontex δεν έχει αρχίσει ακόμη να βοηθά τα κράτη στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

«Θέλουμε να κατηγορήσουμε την Ελλάδα για αυτό;», διερωτήθηκε.

Πυρά κατά των κρατών μελών

Συνέχισε, λέγοντας ότι η Κομισιόν έκανε τη δουλειά της στο θέμα του προσφυγικού, και απέδωσε την ευθύνη του αδιεξόδου στα κράτη μέλη.

“Η Ευρώπη είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης ως αποτέλεσμα της ανόητης και στενόμυαλης ψευδαίσθησης ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εγείροντας τείχη, κλείνοντας σύνορα, κάνοντας διακρίσεις βάσει της θρησκείας ή κάνοντας μια μίνι Σένγκεν”.

EurActiv- Σαράντης Μιχαλόπουλος, Daniela Vincenti

Read More

Μπορούμε να ταΐσουμε τον κόσμο και να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή;

Ο βασικός σκοπός της γεωργίας είναι να προσφέρει τροφή στην ανθρωπότητα. Αλλά η πραγματικότητα της σύγχρονης γεωργίας είναι συχνά αρκετά διαφορετική, και αυτό κοστίζει ακριβά στον πλανήτη.

Οι εύφορες πεδιάδες της Ευρώπης παράγουν μια άφθονη σοδειά δημητριακών, μερικά από τα οποία καταλήγουν ως ψωμί ή ζυμαρικά. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της, επίσης, χρησιμοποιείται για τη διατροφή των ζώων: ο αραβόσιτος παρέχει πρωτεΐνες για τα βοοειδή, και το κριθάρι, όταν δεν χρησιμοποιείται για να κάνει μπύρα, εξάγεται να ταΐσει τα πρόβατα στη Σαουδική Αραβία. Και ένα στα δέκα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα τρέχει τώρα με βιοντίζελ από ελαιοκράμβη.

Η ποικιλία των διαφορετικών σκοπών που επιδιώκουν οι σύγχρονοι αγρότες έχει προκαλέσει μια αύξηση κατά δέκα φορές τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του τομέα. Η γεωργία αντιπροσωπεύει σήμερα το ένα τέταρτο του φυσικού αερίου του θερμοκηπίου του πλανήτη (GHG), καθιστώντας την ένα από τις πιο υψηλές δραστηριότητες έντασης άνθρακα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), οι εκπομπές άνθρακα από τη γεωργία έχουν διπλασιαστεί σε μόλις πέντε χρόνια, κυρίως λόγω των αυξήσεων στην κτηνοτροφία και το μεθάνιο που εκπέμπουν τα ζώα αυτά.

Τα πεπτικά αέρια που παράγονται από τα 80 δισεκατομμύρια ζώα της κτηνοτροφίας στον κόσμο ευθύνονται για το 40% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του τομέα. Το μεθάνιο είναι 25 φορές ισχυρό ως αέριο του θερμοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Ενώ η έκρηξη του αποτυπώματος άνθρακα της γεωργίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή κρέατος και στην αύξηση της ζήτησης για προϊόντα με βάση το κρέας, οι επιπτώσεις της αποψίλωσης των δασών δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Το ξερίζωμα των δασών και η καταστροφή των υγρών ζωνών του κόσμου, οι οποίες είναι φυσικές δεξαμενές άνθρακα, είναι επίσης σημαντικοί συνεισφέροντες στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου.

Οι εκκλήσεις προς τους αγρότες να αλλάξουν αυτή την ανησυχητική και καταστροφική πορεία συνήθως αγνοούνται. Η γεωργία συζητήθηκε πολύ λίγο στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα COP21 στο Παρίσι. Πηγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα, και σημειώνουμε σταδιακή πρόοδο».

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής το 2013 για μια πιο πράσινη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), τέθηκε σε εφαρμογή ένα σύστημα bonus και ποινών για να ενθαρρύνει τους αγρότες να διατηρήσουν διαχωριστικούς φράχτες και να καταναλώνουν λιγότερο νερό. Αλλά το πρόγραμμα αγνοεί την ιδέα του περιορισμού της κτηνοτροφίας βοοειδών.

Η ρυθμιστική απάντηση της ΕΕ, η οποία αποφάσισε πρόσφατα να μην περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία, εμφανίζεται αδύναμη. Αλλά για τον Pascal Canfin, διευθυντή της WWF Γαλλίας, μια άλλη προσέγγιση για την αλλαγή των γεωργικών πρακτικών είναι δυνατή.

«Πρέπει να στοχεύσουμε στις καταναλωτικές συνήθειες ενθαρρύνοντας τις τοπικές κοινότητες να επιλέγουν πιστοποιημένο φοινικέλαιο, για παράδειγμα, ή να πηγαίνουμε απευθείας προς τους καταναλωτές, προωθώντας πιάτα για χορτοφάγους: Δεν μπορεί ο καθένας να γίνει χορτοφάγος μέσα σε μια νύχτα, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τρώνε λιγότερο κρέας», είπε.

Η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% των εκπομπών CO2 σε όλη την ΕΕ, αλλά με μεγάλες διακυμάνσεις από τη μία χώρα στην άλλη: στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 30% των εκπομπών CO2.

Η ΚΓΠ αναμένεται να έχει ακόμη ακόμη μια μεταρρύθμιση το 2020, όταν ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να συνδεθεί με την γεωργία.

Aline Robert, EurActiv Γαλλίας

*φωτογραφία   [Jennifer C./Flickr]

Read More

Η Κομισιόν «βάζει μπρος» τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς

Μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεδριάσει σήμερα (26 Ιανουαρίου) για τα «αυτόνομα οχήματα». Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση που θα εστιάσει στην πρωτοβουλία της Κομισιόν να αναπτύξει «αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς» στην ΕΕ.

Κατασκευαστές αυτοκινήτων, οργανώσεις καταναλωτών, ΜΚΟ και η Επιτροπή και αξιωματούχοι των κρατών μελών θα συνεργαστούν για τα επόμενα δύο χρόνια για να προετοιμάσουν μαζί ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του αυτόνομου οχήματος, και να διαθέσουν τα αυτοκίνητα αυτά στην Ευρώπη από το 2030, σύμφωνα με τον στόχο της Επιτροπής.

Η ομάδα θα περιγράψει επίσης τους όρους της νέας νομοθεσίας που θα επιτρέψει στα αυτόνομα αυτοκίνητα να οδηγούν σε ανοιχτούς δρόμους.

Η Κομισιόν έσπευσε να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση των αυτόνομων οχημάτω κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

Η ομάδα GEAR 2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πρώτη πρωτοβουλία της Κομισιόν που έχει ως στόχο να βγάλει τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Αξιωματούχοι της ΕΕ πίσω από την κίνηση για την ενίσχυση αυτόνομων οχημάτων αναφέρουν ότι η ΕΕ έχει μείνει πίσω από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κυβέρνηση Ομπάμα ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 4 δισεκατομμύρια $ σε ανάπτυξη αυτόνομων αυτοκινήτων μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο της Επιτροπής που περιγράφει τα σχέδια της ομάδας, «Το θέμα της ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να ξεχαστεί».

«Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ανταγωνίζονται σε μια παγκόσμια κούρσα προς την αυτοματοποίηση των οχημάτων και τη συνδεσιμότητα με τους νεοεισερχόμενους από τον τομέα της πληροφορικής (π.χ. Google, Apple, Tesla),» ανέφερε το έγγραφο.

Ποιά είναι τα πιθανά εμπόδια

Ένα κύριο εμπόδιο που θα αποτρέψει το πρόγραμμα οδήγησης αυτόνομων αυτοκινήτων είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την οδική κυκλοφορία, η οποία απαιτεί από τους οδηγούς να είναι σε θέση να ελέγχουν τα αυτοκίνητα ανά πάσα στιγμή. Εβδομήντα τρεις χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε στην EurActiv ότι «οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά τους πιθανούς περιορισμούς» που προκαλούνται από τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών.

Αρκετές χώρες της ΕΕ υπέβαλαν τροποποίηση της σύμβασης του 2014 που θα επιτρέψει σε μερικώς αυτόνομα οχήματα να οδηγούν όσο ένας άνθρωπος θα είναι σε θέση να τα απενεργοποιήσετε.

Catherine Stupp, EurActiv

Read More

Κομισιόν: 60% των μεταναστών πρέπει να επιστρέψουν-Ανοιχτή σε αναστολή της Σένγκεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε σήμερα (26 Ιανουαρίου) ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει σε αναστολή της ζώνης Σένγκεν για μέχρι δύο χρόνια, και ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των μεταναστών που εισήλθαν στην ΕΕ το Δεκέμβριο δεν ήταν επιλέξιμοι για άσυλο, διότι δεν προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες.

Η προσφυγική κρίση ενέπνευσε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους μέσα στη ζώνη Σένγκεν. Η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία έχουν θεσπίσει ελέγχους στα σύνορα. Η Πολωνία εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει το ίδιο.

Τη Δευτέρα (25 Ιανουαρίου), οι υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συνατήθηκαν στο Άμστερνταμ και κάλεσαν την Επιτροπή να παρατείνει το χρονικό όριο που επιτρέπεται στις χώρες να αναστείλουν την Σένγκεν.

Το άρθρο 26 δηλαδή της Συνθήκης Σένγκεν θα μπορούσε να ανασταλεί για μέχρι και 2 χρόνια.

Σήμερα, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν νομίζει ότι η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή ώστε να δικαιολογηθεί αυτή η παράταση. Αλλά, είπε ότι επιδιώκει επιλογές που είναι διαθέσιμες στο άρθρο 26 της Σένγκεν.

«Γνωρίζουμε ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σύντομα και οι αλλαγές του καιρού είναι ακόμη πιθανό να αυξηθούν. Έτσι, αν δεν αλλάξει η κατάσταση θα μπορούσαν πράγματι να υπάρξει αιτιολογία στο όνομα της δημόσιας τάξης και για λόγους ασφαλείας να διατηρηθούν οι εσωτερικοί έλεγχοι όσο δεν τα εξωτερικά σύνορα δεν ελέγχονται αποτελεσματικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Natasha Bertaud.

Αναφερόμενη στα ποσοστά των μεταναστών του Δεκεμβρίου, είπε ότι βάσει της Frontex το ποσοστό των ατόμων που δεν δικαιούνται άσυλο έχει ξεπεράσει το 60%.

www.euractiv.gr / photo: reuters

Read More

Η επίλυση της προσφυγικής κρίσης βασική προτεραιότητα για την ολλανδική προεδρία

«Πρέπει να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα και να βεβαιωθούμε ότι αυτά είναι ορατά προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αυξανόμενο σκεπτικισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. (..) Η τήρηση των υποσχέσεων και των συμφωνιών θα πρέπει να είναι η νέα νόρμα στην Ευρώπη. Μία συμφωνία είναι μία συμφωνία», δήλωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μάρκ Ρούτε στη σημερινή συζήτηση για την έναρξη της νέας εξάμηνης προεδρίας του Συμβουλίου.

Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης

Ο κ. Ρούτε δήλωσε ότι οι συμφωνίες με την Τουρκία πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα, έτσι ώστε να μειωθεί η πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη να καταστούν ασφαλείς οι συνθήκες υποδοχής των προσφύγων, να τεθούν υπό έλεγχο τα εξωτερικά σύνορα, ειδικά στην Ελλάδα, να λειτουργήσουν τα σημεία υποδοχής «hotspots» και να επιλυθεί το ζήτημα της ορθής καταγραφής των προσφύγων. «Οι τρέχοντες αριθμοί δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Μας τελειώνει ο χρόνος.

Χρειαζόμαστε μια μεγάλη μείωση των προσφυγικών ροών μέσα στις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες», συμπλήρωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός.

Μεταξύ των άλλων προτεραιοτήτων της προεδρίας είναι και η τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρωζώνη, η πλήρης εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς, καθώς και η απλοποίηση «του υπερβολικού αριθμού ρυθμίσεων που περιορίζουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις».

www.epixeiro.gr

Read More

Πώς να εγκλιματιστείτε σε μια άλλη χώρα

Η Joana Cavaco από την Πορτογαλία ξεκίνησε να δουλεύει στη Γερμανία πριν από δύο χρόνια, και παρέχει πληροφορίες σε όσους σκοπεύουν να μετεγκατασταθούν σε ένα εντελώς καινούργιο πολιτισμικό περιβάλλον για να εργαστούν.

«Τον πρώτο καιρό στο Lahnstein είχα προβλήματα με την κατανόηση της γλώσσας, το γερμανικό φαγητό ήταν διαφορετικό από αυτό στο οποίο ήμουν συνηθισμένη, και μου έλειπε η οικογένειά μου», θυμάται η 26χρονη Joana.

Η Joana ήταν ωστόσο αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο μέγιστο αυτό το νέο ξεκίνημα: «Όσο ήμουν ακόμη στην Πορτογαλία, εργαζόμουν ως εθελόντρια σε γηροκομείο αναζητώντας μια σταθερή θέση εργασίας. Το γεγονός ότι προσέφερα αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μου, μού έδινε ικανοποίηση, ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ήμουν αρκετά απογοητευμένη. Ήμουν ειδικευμένη νοσηλεύτρια, άνεργη και εξαρτώμενη οικονομικά από τη μητέρα μου», λέει η Joana.

Έτσι, η Joana αποφάσισε να εστιάσει στα θετικά στοιχεία της μετεγκατάστασής της: «Φυσικά και αντιμετώπιζα δυσκολίες, ωστόσο έβλεπα και την καλή πλευρά αυτής της εμπειρίας. Ήμουν οικονομικά ανεξάρτητη και είχα τη δυνατότητα να εργαστώ στον τομέα της ειδικότητάς μου. Είχα την ευκαιρία να ζήσω στο εξωτερικό, να γνωρίσω μια άλλη χώρα, με διαφορετική κουλτούρα και γλώσσα.»

Πώς να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και να εγκλιματιστείτε σε μια άλλη χώρα

Η Joana συνειδητοποίησε ότι το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες ήταν η εκμάθηση της γλώσσας. Προτού φύγει για τη Γερμανία, παρακολούθησε μαθήματα γερμανικών για έξι μήνες, στο πλαίσιο του συμβολαίου που είχε υπογράψει με τον εργοδότη της, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης Victor’s Unternehmensgruppe.

«Βέβαια, τις γνώσεις που έλαβα από τα μαθήματα μπόρεσα ουσιαστικά να τις εφαρμόσω αφότου ήρθα εδώ και είχα καθημερινή επαφή με γερμανόφωνους. Η προφορά και το λεξιλόγιό μου βελτιώθηκαν.» Η Joana αισθάνεται ότι μαθαίνει περισσότερα μέρα με την ημέρα, γεγονός που την κάνει να αισθάνεται πιο άνετα στο καινούργιο περιβάλλον.

Η εξοικείωση με την κουλτούρα είναι επίσης σημαντική. Η Joana έχει αποκτήσει πολλούς φίλους, κυρίως από τον εργασιακό της χώρο. Οι συνάδελφοι την υποδέχθηκαν με θέρμη: της έδειξαν τοπικά εστιατόρια, πήγαν μαζί της για ψώνια και την ξενάγησαν στα αξιοθέατα της πόλης.

«Σε εορταστικές περιόδους όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή σε γενέθλια, οι συνάδελφοί μου με καλούσαν για να γιορτάσω μαζί με τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Για την προσαρμογή μου εδώ έπαιξε επίσης μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι ήρθε στο Lahnstein η πορτογαλίδα συνάδελφός μου, με την οποία ανακαλύψαμε μαζί νέα μέρη, με ένα σακίδιο στην πλάτη.»

Το EURES σας βοηθά να βρείτε τις κατάλληλες ευκαιρίες

Το τοπικό γραφείο εύρεσης απασχόλησης επικοινώνησε με τη Joana και την κάλεσε σε συνέντευξη που διοργάνωσε το EURES στο τέλος του 2012. Πέντε γερμανοί εργοδότες, που αναζητούσαν Πορτογάλους νοσηλευτές, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του EURES και ήρθαν για να συναντήσουν προεπιλεγμένους υποψηφίους.

Η Joana προσήλθε στη συνέντευξη και έμεινε πολύ ικανοποιημένη από τη βοήθεια που της προσέφεραν η Helena Lourenço και ο Daniel Cho Shin, σύμβουλοι του EURES από την Πορτογαλία και τη Γερμανία αντίστοιχα. Οι σύμβουλοι έδωσαν ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματά της και συζήτησαν διεξοδικά τα σημεία στα οποία είχε ενδοιασμούς. «Το EURES με καθησύχασε όσον αφορά την αξιοπιστία των θέσεων και συνθηκών εργασίας που προσέφεραν οι συγκεκριμένοι εργοδότες στη Γερμανία.»

Οι εκπρόσωποι του ομίλου Victor’s την βοήθησαν επίσης πολύ, απαντώντας σε ερωτήσεις της όσον αφορά την εταιρεία, τα μαθήματα γερμανικών, τη διαμονή καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες προορισμού.

Πώς αισθάνεται λοιπόν η Joana έναν χρόνο μετά; Ήταν σωστή η επιλογή της; «Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω ως νοσηλεύτρια στη Γερμανία. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να περιποιηθώ ένα τραύμα, πρέπει να ακολουθώ μια συνταγή. Επομένως, μου λείπει λίγο το γεγονός ότι δεν διαθέτω αυτονομία.

Ωστόσο, οι συνάδελφοί μου είναι εξαιρετικοί, ενώ το γεγονός ότι μπορώ να ακολουθήσω μια σταδιοδρομία που σχετίζεται άμεσα με τα προσόντα μου μού δίνει μεγάλη ικανοποίηση.»

Η Joana αισθάνεται ότι η μετεγκατάστασή της στη Γερμανία άξιζε τον κόπο: «Όταν στο τέλος κάθε μήνα βλέπω ότι ο μισθός μου είναι αρκετός για να μπορώ να πληρώνω τους λογαριασμούς μου, να τρώω, να κοινωνικοποιούμαι και, επιπλέον, να αποταμιεύω, αισθάνομαι ότι η απόφασή μου να έρθω στη Γερμανία ήταν σωστή.»

Πηγή: EURES

www.epixeiro.gr

Read More

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με στήριξη της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της ΕΕ, τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κάθε χρόνο η ΕΕ ενισχύει πάνω από 200 000 επιχειρήσεις.

Ποιος είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση από την ΕΕ;

Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή κλάδου. Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά είδη χρηματοδότησης: Δάνεια, εγγυήσεις, ίδια κεφάλαια και άλλα.

Ποια είναι η διαδικασία
Η απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδότησης της ΕΕ θα λαμβάνεται από το τοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως τράπεζες, εταιρείες εγγυήσεων ή επενδυτές κεφαλαίου. Χάρη στην ενίσχυση της ΕΕ, τα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις.

Οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης — το ποσό, η διάρκεια, τα επιτόκια και τα τέλη — καθορίζονται από τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κάντε κλικ στη χώρα σας για να δείτε ποιες τράπεζες ή εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων χορηγούν τέτοιου είδους χρηματοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα COSME

 • Εγγυήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυρίως για δάνεια μέχρι 150 000 ευρώ
 • Κεφάλαια (στάδιο ανάπτυξης και στάδιο επέκτασης)

Πρόγραμμα InnovFin («Ορίζοντας 2020»)

 • Δάνεια και εγγυήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις
 • Χρηματοδότηση έργων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης
 • Κεφάλαια (αρχικό στάδιο και στάδιο εκκίνησης)

Το μέσο για τις MμΕ παρέχει χρηματοδότηση και στήριξη μέσω καθοδήγησης για καινοτόμες ΜΜΕ (φάση 1: σύλληψη & σκοπιμότητα, φάση 2: επίδειξη, εμπορική αξιοποίηση και Ε&Α, φάση 3: εμπορία)

Δημιουργική Ευρώπη English

 • Δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα

Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»)

 • Μικροδάνεια ύψους έως 25 000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να συστήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση
 • Επενδύσεις ύψους έως 500 000 ευρώ σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF):

 • Χρηματοδότηση δανείων, εγγυήσεων, κεφαλαίων ή επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις.

Παρέχεται ενίσχυση από πολυετή προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παρέχει χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα και επιχειρήσεις.

Ιδιωτική Χρηματοδότηση για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE)

 • Παρέχει χρηματοδότηση, επιμερισμό του κινδύνου και τεχνική υποστήριξη σε εμπορικές τράπεζες προκειμένου να αυξήσουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση.

Μηχανισμός Χρηματοδότησης Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF) 

 • Δάνεια και συμμετοχές σε επενδυτικά κεφάλαια για τη στήριξη έργων που προωθούν τη διαφύλαξη του φυσικού κεφαλαίου, όπως την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Πώς μπορώ να λάβω άμεση επιχορήγηση της ΕΕ;

Η ΕΕ παρέχει επίσης επιχορηγήσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένους στόχους πολιτικής όπως η έρευνα ή η εκπαίδευση. Ορισμένες από αυτές τις επιχορηγήσεις μπορούν να είναι σημαντικές για τις επιχειρήσεις. Όλες οι επιχορηγήσεις γίνεται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σε καθορισμένη χρονική στιγμή.

post-190b

Read More