Νέα έκθεση της ΕΕ για τη συνοχή & το μέλλον των ευρωπαϊκών ταμείων μετά το 2020

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει την 7η έκθεση για τη συνοχή, η οποία σφυγμομετρεί τις περιφέρειες της ΕΕ, αντλεί διδάγματα από τις δαπάνες για την πολιτική συνοχής κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης και θέτει το ευρύτερο πλαίσιο για την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Η έκθεση για τη συνοχή, η οποία αναλύει την τρέχουσα κατάσταση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ, εξετάζει την Ένωσή μας με μεγεθυντικό φακό: Η οικονομία της Ευρώπης ανακάμπτει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών μας.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα, αλλά οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στο έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ· την ψηφιακή επανάσταση, την παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές αλλαγές και την κοινωνική συνοχή, την οικονομική σύγκλιση και την κλιματική αλλαγή.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Η έκθεση δείχνει σαφώς ότι η Ένωσή μας χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή. Μολονότι η κρίση τελείωσε, είναι σαφές ότι άφησε πληγές σε πολλές περιφέρειες. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.»

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, παρατήρησε: «Η έκθεση για τη συνοχή του 2017 δείχνει ότι για να είναι βιώσιμη η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να κάνουμε τη διαφορά για τις οικονομίες μας, το εργατικό δυναμικό μας και τους Ευρωπαίους.»

Η έκθεση δεν προδικάζει την τελική πρόταση της Επιτροπής, αλλά τροφοδοτεί τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020. Προτείνει μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ που να εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς: να τιθασεύει την παγκοσμιοποίησηνα μην αποκλείει κανέναν και να υποστηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, η οποία: Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η πολιτική συνοχής απέφερε αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και αποτέλεσε σημαντική πηγή επενδύσεων. Δημιούργησε άμεσα 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς πραγματοποιήθηκαν εν προκειμένω αναπτυξιακές δημόσιες επενδύσεις σε πολλά κράτη μέλη.

Οι μεγάλες περιφερειακές οικονομικές διαφορές σιγά σιγά μειώνονται και πάλι. Το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ άνοιξε τη συζήτηση· θα πρέπει η πολιτική συνοχής να επικεντρωθεί τώρα μόνο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες;

Η έκθεση για τη συνοχή δείχνει ότι οι περιφέρειες αναπτύσσονται, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό. Πολλές περιφέρειες με πλούτο κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ είναι εγκλωβισμένες σε μια «παγίδα μεσαίου εισοδήματος».

Ορισμένες έχουν υποστεί το κόστος της παγκοσμιοποίησης χωρίς να έχουν ακόμη αποκομίσει τα οφέλη της, συχνά με σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και αδυναμία επίτευξης βιομηχανικού μετασχηματισμού. Θα χρειαστούν περαιτέρω χρηματοδοτική υποστήριξη, ώστε να προαχθούν η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι διαρθρωτικές αλλαγές.

Επιπλέον, η έκθεση τονίζει ότι το τρέχον επίπεδο επενδύσεων δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων για το 2030 όσον αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, όλες οι περιφέρειες της ΕΕ χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση, ώστε να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Να τιθασεύει την παγκοσμιοποίηση: Για να διασφαλίσουν τη θέση τους στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι περιφέρειες χρειάζεται να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους και να δημιουργήσουν αξία. Καθώς μόνο ελάχιστες περιφέρειες της ΕΕ μπορούν σήμερα να προχωρήσουν στον δρόμο αυτόν, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση και στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Εκτός από τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να καλλιεργηθούν αποτελεσματικοί δεσμοί μεταξύ ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Να μην αποκλείει κανέναν: Ορισμένες περιφέρειες αντιμετωπίζουν μαζική έξοδο του πληθυσμού τους, ενώ πολλές πόλεις βρίσκονται υπό πίεση λόγω νεοαφιχθέντων που αναζητούν καλύτερες προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Αν και το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ έχει φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα, ωστόσο το ποσοστό ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από τα προ της κρίσης επίπεδα.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας, η παροχή βοήθειας στους νέους προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ιδρύσουν επιχειρήσεις και, παράλληλα, η καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων θα απαιτήσουν περαιτέρω επενδύσεις. Η κοινωνική συνοχή της Ένωσής μας στο εγγύς μέλλον εξαρτάται απ’ αυτό.

Και να υποστηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης τονώνει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο των επενδύσεων. Όπως το έγγραφο προβληματισμού, η έκθεση για τη συνοχή αναγνωρίζει ότι ενδεχομένως χρειάζεται να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ώστε να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις για ένα ευνοϊκό για την ανάπτυξη περιβάλλον.

Επόμενα βήματα:

Στις αρχές του 2018 θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. Τον Μάιο του 2018 θα υποβληθεί η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και θα ακολουθήσουν οι προτάσεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Read More

Νέα μελέτη και διαδραστικό δικτυακό εργαλείο για τις πολιτιστικές και δημιουργικές πόλεις

Η πρώτη έκδοση του «Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων» είναι αποτέλεσμα ερευνητικού έργου που καλύπτει 168 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις ευρωπαϊκών πόλεων σε εννέα διαστάσεις.

Την πρώτη έκδοση του «Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων» δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις ευρωπαϊκών πόλεων σε εννέα διαστάσεις, περιλαμβανομένων και του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τονίζοντας ότι οι επιδόσεις αυτές συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το “Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων” είναι διαθέσιμο και ως διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στις επιλεγείσες πόλεις και να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις τους.

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων, το οποίο δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, JRC), δηλαδή την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα βοηθήσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, καθώς και τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, να εντοπίσουν τα τοπικά πλεονεκτήματα και τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση, όπως επίσης και να αντλήσουν διδάγματα από παρόμοιες πόλεις. Στο Παρατηρητήριο αυτό παρέχονται πληροφορίες για την ισχυρή σχέση μεταξύ του πολιτιστικού παλμού και διαφόρων πτυχών της ζωής μιας πόλης, αρχής γενομένης από την κοινωνική πολυμορφία και την οικονομική της δραστηριότητα.

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων είναι το αποτέλεσμα ενός ερευνητικού έργου που καλύπτει 168 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι διαθέσιμο ως διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στις επιλεγείσες πόλεις.

Όσον αφορά την Ελλάδα, μελετήθηκαν 4 πόλεις: η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Καλαμάτα.

Η Αθήνα έρχεται 7η σε «πολιτιστικό παλμό» στην ομάδα XL όπου κατατάσσονται 34 πόλεις, χάρη στις καλές επιδόσεις της σε πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις, όπου εκεί κατέχει την 5η θέση. Η Αθήνα διαθέτει πλουσιότατη ιστορική, πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO (την Ακρόπολη των Αθηνών και τη μεσαιωνική Μονή Δαφνίου), και περίπου 150 θεατρικές σκηνές, όπως το αρχαίο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το οποίο φιλοξενεί το περίφημο Φεστιβάλ Αθηνών.

Η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται 14η σε «πολιτιστικό παλμό» στην ομάδα L των 36 πόλεων, και οφείλει τη θέση της αυτή κυρίως στους πολιτιστικούς της χώρους και εγκαταστάσεις, όπου εκεί κατέχει την 9η θέση. Γνωστή για τη ζωντάνια της κουλτούρας της, η πόλη έλαβε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997. Ο πολιτιστικός πλούτος της αποδεικνύεται από τα δεκάδες μουσεία, θέατρα, κέντρα καλών τεχνών και υπαίθρια μνημεία και γλυπτά, καθώς και από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πρόσφατα μακροπρόθεσμη στρατηγική ανθεκτικότητας, στην οποία η πολιτιστική και δημιουργική οικονομία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

Η Καλαμάτα έχει καλύτερη επίδοση στον «πολιτιστικό παλμό» (15η στην ομάδα S-M των 64 πόλεων), πράγμα που οφείλεται κυρίως στους πολιτιστικούς της χώρους και εγκαταστάσεις, όπου κατέχει την 12η θέση. Η φήμη της Καλαμάτας ως πολιτιστικού προορισμού παρουσιάζει αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς, για παράδειγμα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στο οποίο έχει απονεμηθεί διάκριση στο πλαίσιο της ενέργειας «Ευρώπη των φεστιβάλ, φεστιβάλ για την Ευρώπη», κατέχει ειδική θέση στον φεστιβαλικό χάρτη της Μεσογείου. Επίσης, ήταν μια από τις επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

Η Πάτρα κατατάσσεται 33η στην ομάδα S-M για νέες θέσεις εργασίας στον δημιουργικό τομέα, στις οποίες βασίζεται η «δημιουργική οικονομία». Η πόλη φιλοξενεί διάφορα μουσεία, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ισχυρή ανεξάρτητη ροκ σκηνή και ένα δραστήριο θέατρο, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, το οποίο έχει ανεβάσει αναγνωρισμένες από την κριτική παραστάσεις, από αρχαίο δράμα έως διεθνές ρεπερτόριο. Η Πάτρα ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006.

Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι η «ιδανική» Πολιτιστική και Δημιουργική Πόλη στην Ευρώπη θα ήταν το κράμα των πόλεων με τις καλύτερες επιδόσεις για κάθε δείκτη. Η πόλη αυτή θα διέθετε τους πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις του Κορκ (Ιρλανδία), τη συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες, την ελκυστικότητα, τις θέσεις εργασίας στον δημιουργικό τομέα και τις θέσεις εργασίας που βασίζονται στη γνώση του Παρισιού (Γαλλία), τη διανοητική ιδιοκτησία και καινοτομία του Αϊντχόβεν (Κάτω Χώρες), τις νέες θέσεις εργασίας στον δημιουργικό τομέα της Ουμέα (Σουηδία), το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση της Λουβέν (Βέλγιο), τον ανοικτό χαρακτήρα, την ανεκτικότητα και την αξιοπιστία της Γλασκώβης (Ηνωμένο Βασίλειο), τις τοπικές και διεθνείς συνδέσεις της Ουτρέχτης (Κάτω Χώρες) και την ποιότητα της διακυβέρνησης της Κοπεγχάγης (Δανία). Από αυτές τις οκτώ πόλεις, πέντε έχουν λιγότερους από 500.000 κατοίκους (Κορκ, Αϊντχόβεν, Ουμέα, Λουβέν και Ουτρέχτη).

Μερικά από τα βασικά πορίσματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • Σε σύγκριση με άλλες πόλεις ανάλογου πληθυσμού, το Παρίσι, η Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο και το Αϊντχόβεν παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις
  • Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και είναι ζωτικής σημασίας για τις πόλεις χαμηλού εισοδήματος
  • Το μέγεθος μιας πόλης δεν καθορίζει τις επιδόσεις της στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς κατά μέσο όρο οι μικρές και μεσαίες πόλεις σημειώνουν σχετικά καλές επιδόσεις σε σύγκριση με μεγαλύτερες. Ακόμη και εάν οι πρωτεύουσες βρίσκονται συχνά στις πρώτες θέσεις, άλλες πόλεις υπερτερούν έναντί τους στην περίπτωση της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και της Πολωνίας.

Ο  Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, αρμόδιος και για το JRC, Tibor Navracsics, δήλωσε τα εξής: «Στόχος μου είναι να τεθεί ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας. Σε περιόδους μεγάλων κοινωνικών μετασχηματισμών και όξυνσης του παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων, θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας πέρα από τις παραδοσιακές πηγές ανάπτυξης και την κοινωνικοοικονομική ευημερία και να εξετάσουμε τον ρόλο του πολιτισμού στις δυναμικές, καινοτόμους και ποικιλόμορφες πόλεις. Το Παρατηρητήριο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων παρουσιάζει επιτυχημένες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν βρει δικούς τους τρόπους για να αξιοποιούν το δυναμικό του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.»

Το Παρατηρητήριο αναμένεται να επικαιροποιείται ανά διετία ώστε να παραμένει ορθό από εννοιολογική και στατιστική άποψη διακρατικά, διαπολιτειακά και διαχρονικά και να αποτυπώνει πιστά την ανάπτυξη των πόλεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Read More

Επίτροπος Μεταφορών: 100 εκατ. ευρώ για υποδομές και ασφάλεια στο Αιγαίο

Πάνω από 100 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και την ασφάλεια στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο θα διοχετεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 όπως δήλωσε σε αποκλειστική  εφ’ολης της ύλης συνέντευξη της στη Euractiv.gr η Επίτροπος Μεταφορών Violeta Bulc. Μεταξύ άλλων έδωσε απαντήσεις για το μέλλον των οδικών υποδομών, το σκάνδαλο Dieselgate, την ηλεκτροκίνηση και το νέο καθεστώς χρέωσης των διοδίων.

Η Επίτροπος έδωσε συνέντευξη στο Σταύρο Μαυρογένη

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της πρωτοβουλίας «Ευρώπη σε κίνηση» αναφέρατε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να ηγηθεί του εκσυγχρονισμού των οδικών μεταφορών εντός της ΕΕ αλλά και παγκόσμια». Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό με τις τόσο διαφορετικές ανάγκες μεταξύ των κρατών μελών;

Ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ είναι γενικά πολύ ανταγωνιστικός. Πολλές μεταφορικές εταιρίες με έδρα στην ΕΕ βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων παγκόσμιων παικτών. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη θέση και ταυτόχρονα να αναπτύξουμε τον τομέα όπου υπάρχει περιθώριο για αυτό. Με περισσότερα κοινά πρότυπα και ψηφιακές λύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, οι μεταφορές θα παραμείνουν ανταγωνιστικές εσωτερικά, παρέχοντας την ευκαιρία για τομεακή ανάπτυξη σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και παρέχοντας ένα παγκόσμιο παράδειγμα εκσυγχρονισμού των οδικών μεταφορών.

Πόσο σημαντικός είναι ο τομέας των μεταφορών για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ; Ποιο είναι το όραμά σας για τις υποδομές των μεταφορών κατά τα προσεχή έτη;

Οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας τομέας για την Ευρώπη. Πάνε μπροστά την οικονομία και την κοινωνίας μας. Οι ισχυρές συγκοινωνιακές συνδέσεις προωθούν το εμπόριο και την κινητικότητα, προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους. Πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ που αφορα μια πολλούς διαφορετικούς τομεις, όπως οι εμπορικές ροές, οι μετακινήσεις των επιβατών και η δημιουργία υποδομών – απαραίτητη για τη σύνδεση των χωρών της ΕΕ και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης.

Μόνο με ισχυρές συνδέσεις θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να απολαύσουμε όλα τα οφέλη του τομέα των μεταφορών για την οικονομία και την κοινωνία μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές μεταφορών για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών (Trans-European Transport (TEN-T)) και να επιτύχουμε το όραμά μας για ομαλή, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα στην ΕΕ. Υπολογίσαμε ότι χρειάζονται 750 δισ. Ευρώ για την ολοκλήρωση του βασικού δικτύου TEN-T και 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ για τις ευρύτερες ανάγκες κινητικότητας στην Ευρώπη.

Οι δημόσιες επενδύσεις από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές και θα πρέπει να συνδυάσουμε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια και να βρούμε καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης.

Σε σχέση με τα παραπάνω, πιστεύετε ότι οι συνδέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων επαρκούν για να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή; Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μειονεκτήματα και για τα κράτη μέλη της περιοχής;

Αυτό που λείπει στις Βαλκανικές περιοχές είναι η ποιοτικές υποδομές και η βελτίωση της διαχείρισης στα σύνορα, η οποία έχει επίσης αντίκτυπο στα κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ευρώπης. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα. Η άρση των διασυνοριακών σημείων συμφόρησης αποτελεί σαφή προτεραιότητα που εξετάζεται στο πλαίσιο του θεματολογίου σύνδεσης για τα Δυτικά Βαλκάνια 6 (WB6).

Η ποιότητα της υποδομής – καλά διατηρημένα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, αποτελεσματικές πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποστήριξης – είναι σχεδόν εξίσου σημαντική, αν όχι περισσότερο, σε σύγκριση με την κατασκευή νέων υποδομών. Είμαι πεπεισμένη ότι η πρόσφατα εγκριθείσα Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών με τα Δυτικά Βαλκάνια θα στηρίξει τον συνολικό εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών της περιοχής, ευθυγραμμιζόμενη με τα πρότυπα της ΕΕ, προσθέτοντας επίσης ένα σαφές όφελος για τους άμεσους γείτονές της ΕΕ.

Αναφορικά με το σκάνδαλο Dieselgate, η αποκάλυψη ότι υπάρχουν πολλά εκατομμύρια μη συμμορφούμενων ρυπογόνων αυτοκινήτων στους δρόμους της ΕΕ με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών της ΕΕ και το καρτέλ των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, ποιες θα πρέπει να είναι οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας με τις πολιτικές για την καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές; Επιπλέον, πιστεύετε ότι η τρέχουσα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της πετρελαϊκής εξάρτησης του τομέα των μεταφορών, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης κινητικότητας;

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker ζήτησε στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης από την αυτοκινητοβιομηχανία να γίνει καθαρή και να το κάνει σωστά. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα. Πρώτον, καλύτερη επιβολή: είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις τρέχουσες διαδικασίες επί παραβάσει για να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας έγκρισης τύπου και να αποφύγουμε να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά πρόσθετα μη συμμορφούμενα αυτοκίνητα τα οποία θα επιδεινώσουν το υφιστάμενο πρόβλημα ποιότητας του αέρα.

Δεύτερον, καλύτερη εποπτεία της αγοράς: παράλληλα με αυτές τις δράσεις επιβολής, η Επιτροπή παροτρύνει συνεχώς τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναλάβουν δράση όσον αφορά την επαναφορά των οχημάτων προς τους κανόνες έγκρισης τύπου. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, χρειαζόμαστε καλύτερους κανόνες για το μέλλον: ο κανονισμός για τις πραγματικές εκπομπές ρύπων προβλέπεται για την άνοιξη του επόμενου έτους. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, βελτιωμένες διαδικασίες δοκιμών – τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες (WTLP) όσο και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) – έχουν καταστεί υποχρεωτικές για όλους τους νέους τύπους οχημάτων.

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει να προωθούν τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυρίως μέσω επιδοτήσεων για την αγορά τους. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια βέλτιστη πρακτική ή νομίζετε ότι θα ήταν πιο αποδοτική η αύξηση της τιμής αγοράς και η ιδιοκτησία ρυπογόνων συμβατικών οχημάτων;

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποιους μηχανισμούς επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για να ενεργοποιήσουν την αγορά των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων γενικότερα και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ειδικότερα. Κατά την άποψή μας, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.

Η πρωτοβουλία «Ευρώπη σε κίνηση» εν μέρει προωθεί την ανάπτυξη της υποδομής εναλλακτικών καυσίμων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τους συγκεκριμένους στόχους και το χρονοδιάγραμμα για τη μαζική ανάπτυξη αυτής της υποδομής και έξι κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή το εθνικό τους πλαίσιο πολιτικής σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (2014/ 94 / ΕΕ). Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να ενισχύσει την αξιοποίηση των σχετικών υποδομών και να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα αυτό;

Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τα εθνικά πλαίσια πολιτικής που έχει λάβει και θα εκδώσει μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων, που προβλέπεται για τις αρχές Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή έχει ήδη περιγράψει σχέδια για την εισαγωγή νέων προτύπων εκπομπών για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές μεγάλων χωρών όπως η Κίνα, σκοπεύει η Επιτροπή να προτείνει επίσης στόχους πωλήσεων χαμηλών / μηδενικών εκπομπών για να προωθήσει την αγορά αυτοκινήτων με μηδενικές εκπομπές;

Σε αυτό το σημείο δεν είναι ακόμη δυνατό να δοθεί μια σαφής απάντηση και θα ζητούσα υπομονή μέχρι να δημοσιοποιηθούν τα νέα πρότυπα κανονισμού για τις εκπομπές CO2. Αυτό προβλέπεται επίσης για τις αρχές Νοεμβρίου.

Πρόσφατα η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκρούστηκαν σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κάθε νέο κτίριο. Τελικά, συμφώνησαν ότι αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση. Εάν τα κράτη μέλη δεν εισάγουν παρόμοιες απαιτήσεις και ο κατασκευαστικός τομέας αποτύχει να δράσει οικειοθελώς, θεωρείτε απαραίτητη την καθιέρωση ενός σχετικού πλαισίου που θα αποτελεί πρότυπο στην ΕΕ;

Το σχέδιο τροποποίησης της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση στα Κτίρια είναι ήδη μια προσπάθεια ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ της υποχρέωσης προ-καλωδίωσης για σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κτίρια κατοικιών και της πρόβλεψης για ένα σημείο επαναφόρτισης για κάθε 10 θέσεις στάθμευσης στα υπόλοιπα.

Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα μια μεταρρύθμιση των συστημάτων διοδίων, προκειμένου να καταστούν πιο έξυπνα, αποτελεσματικότερα και να προωθηθούν τα καθαρότερα οχήματα. Δεδομένου ότι σχεδόν το ήμισυ των κρατών μελών εφαρμόζουν επί του παρόντος σύστημα χρέωσης βάσει χρόνου, πόσο εφικτό πιστεύετε ότι πρόκειται να υιοθετήσει στην ΕΕ εναρμονισμένα συστήματα διοδίων που υπολογίζουν τα τέλη με βάση την απόσταση και τις εκπομπές CO2;

Η χρέωση βάσει του χρόνου χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε λιγότερα από το ένα τρίτο των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ υπήρξε μια τάση να στραφεί προς τη χρέωση βάσει εξ αποστάσεως, τουλάχιστον για βαρέα φορτηγά οχήματα. Το ζήτημα δεν είναι αν, αλλά πόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η μετάβαση. Η χρέωση των οδικών οχημάτων για τα ελαφρά οχήματα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη, με πολλές χώρες να μην εφαρμόζουν καθόλου χρέωση – θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ευκαιρία να ξεπεράσουμε το παλιό σύστημα σημάτων ενώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τα κράτη μέλη για να προχωρήσουμε προς ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα μεταφορών.

Στην Ελλάδα, εδώ και πολύ καιρό, προσπαθούμε ανεπιτυχώς να συνδέσουμε τα νησιά μας, όχι μόνο με τα κύρια λιμάνια, αλλά κυρίως μεταξύ τους. Ποια θα ήταν η πρότασή σας προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές παράκτιες συνδέσεις;

Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών στα νησιά έχουν μειώσει σημαντικά τα προβλήματα προσβασιμότητας του παρελθόντος. Η σύνδεση των τοπικών κόμβων με τις υποδομές του TEN-T αποτελεί προτεραιότητα στην προγραμματική περίοδο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF) 2014-2020. Οι αναβαθμίσεις των λιμενικών υποδομών και οι καλύτερες συνδέσεις των νησιών με την ενδοχώρα είναι δράσεις που επιδιώκονται στα περιφερειακά προγράμματα. Το ESIF επενδύει 75 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές μεταφορών στην περιοχή του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Ένα άλλο ποσό ύψους 36 εκατ. ευρώ αφορά επίσης δράσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα. Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να συνεχιστούν.

Από Σταύρος Μαυρογένης | EurActiv.gr

Read More

Συνέδριο στο ΕΚ με θέμα την ενέργεια

Το 2015, το 13% της ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ ήταν ανανεώσιμη. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η εξάντληση των ορυκτών πηγών, καθιστούν ενέργεια πηγή στρατηγικής σημασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει Συνέδριο υψηλού επιπέδου με θέμα την ενέργεια. Το συνέδριο πραγματοποιείται στις 7 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες και ώρα 19.30 (ώρα Ελλάδος).

Ειδικοί, πολιτικοί, εκπρόσωποι οργανισμών και ΜΚΟ αναμένεται να συζητήσουν για την καθαρή ενέργεια και το ενεργειακό μέλλον της Ένωσης.

Θα υπάρχουν πέντε θεματικές ενότητες:

-Ο σημερινός και μελλοντικός ρόλος της ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας για την ενεργειακή μετάβαση

-Πραγματοποιώντας την ενεργειακή μετάβαση

– Στήριξη της μετάβασης προς καθαρή και αποδοτική ενέργεια σε τοπικό επίπεδο

-Επενδύσεις σε ενεργειακά έργα μεγάλης κλίμακας – Μέρος 1: διασυνδέσεις

-Επενδύσεις σε ενεργειακά έργα μεγάλης κλίμακας – Μέρος 2: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Read More

Δημιουργία Ευρωπαϊκής Eισαγγελίας για την καταπολέμηση της απάτης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στη σύστασης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), για την ενίσχυση του αγώνα κατά της απάτης και της κατάχρησης ευρωπαϊκού χρήματος.

Η φοροδιαφυγή εντός της ΕΕ κοστίζει στους φορολογούμενους περίπου 50 δισεκατομμύρια το χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που θα είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση και τη δίωξη της απάτης κατά της ΕΕ και άλλων εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για τη δημιουργία της EPPO από το 2014. Αυτή την εβδομάδα οι ευρωβουλευτές συζητούν και αποφασίζουν αν θα δώσουν το πράσινο φως για τη δημιουργία της.

Τι θα αλλάξει;

Σήμερα οι εθνικές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την έρευνα και τη δίωξη απάτης εις βάρος της ΕΕ. Οι αρμοδιότητες τους σταματούν στα εθνικά τους σύνορα. Τα όργανα που υπάρχουν σήμερα στην Ένωση, όπως ο OLAF, η Eurojust και η Europol, δεν έχουν την εντολή να διεξάγουν ποινικές έρευνες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλείται να καλύψει αυτό το θεσμικό κενό. Θα έχει αποκλειστική και πανευρωπαϊκή δικαιοδοσία για την αντιμετώπιση υποψιών εγκληματικής συμπεριφοράς.

Τι σημαίνει στην πράξη;

Η ΕΡΡΟ θα επιτρέπει τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, τη εφαρμογή συντονισμένων αστυνομικών ερευνών, την ταχεία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων καθώς και συλλήψεις υπόπτων πέρα από τα σύνορα. Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι στο Λουξεμβούργο και θα λειτουργεί ως συλλογική δομή διαρθρωμένη σε δύο επίπεδα. Το κεντρικό επίπεδο θα συνίσταται στον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη για την Εισαγγελία. Το αποκεντρωμένο επίπεδο θα αποτελείται από Εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, οι οποίοι θα βρίσκονται στα κράτη μέλη και θα είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή διεξαγωγή των ποινικών ερευνών και διώξεων, σύμφωνα με τις κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις του οικείου κράτους μέλους.

Ποιοί συμμετέχουν;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της «ενισχυμένης συνεργασίας» στην οποία συμμετέχουν 20 κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία, Ιταλία και Αυστρία.

Ανά πάσα στιγμή μπορούν να ενταχθούν στη συνεργασία και άλλα κράτη μέλη.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει από το 2014 πολλά ψηφίσματα για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχει τονίσει την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας των εισαγγελέων της. Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ου ΕΚ έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία της ΕΡΡΟ στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσει για τη δημιουργία ΕΡΡΟ την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του πριν την επίσημη υιοθέτηση της πρότασης από το Συμβούλιο.

Read More

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ

Η επανεκκίνηση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, πάνω από 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνονται κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν απώλεια εσόδων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για σχολεία, δρόμους και υγειονομική περίθαλψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα σχέδια για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η επανεκκίνηση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, πάνω από 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνονταικάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν απώλεια εσόδων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για σχολεία, δρόμους και υγειονομική περίθαλψη. Από το ποσό αυτό, περίπου 50 δισ. ευρώ – ή 100 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ ετησίως – εκτιμάται ότι οφείλεται στη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Τα χρήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Εκτιμάται ότι το εν λόγω ποσό θα μειωθεί κατά 80 %, χάρη στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ αναμένεται να καταστήσει το σύστημα ισχυρότερο και απλούστερο στη χρήση για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα ΦΠΑ που θα βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκομίζουν όλα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς και να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές επιβαρύνονται, επί του παρόντος, με 11 % υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης σε σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται εμπορικά μόνο στο εσωτερικό. Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ υπολογίζεται να μειώσει το κόστος κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ που θα λειτουργεί για την ενιαία αγορά αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το  Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ 2016 εξηγούσε λεπτομερώς την ανάγκη να επιτευχθεί ενιαίος χώρος ΦΠΑ απλούστερος και θωρακισμένος έναντι της απάτης.

Read More

Πρωτοβουλία για τη βελτίωση των δημόσιων συμβάσεων

Με σκοπό να ενισχύσει την ενιαία αγορά και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ, η Επιτροπή παρουσίασε στις 3/10, μια πρωτοβουλία για την αποδοτικότερη ανάθεση συμβάσεων, με βιώσιμο τρόπο, και, παράλληλα, με πλήρη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την απλούστευση και την επίσπευση των διαδικασιών.

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Από τον Νοέμβριο του 2014, που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, έχουμε θέσει τις επενδύσεις στο επίκεντρο του έργου μας, κυρίως μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Τώρα επιθυμούμε να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ότι τα 2 τρισ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως σε δημόσιες υπηρεσίες και προϊόντα τονώνουν την οικονομία μας, προωθούν την καινοτομία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Η Επίτροπος κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόβσκα, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Ενθαρρύνουμε τις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό εργαλείο, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων και να συμβάλουν σε πιο καινοτόμο, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και ανταγωνιστική οικονομία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνδράμει τα κράτη μέλη σε αυτή τη διαδικασία και καλεί τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να εργαστούν στο πλαίσιο μιας ευρείας συνεργασίας.»

Η πρωτοβουλία έχει τέσσερα κύρια σκέλη:

  • Καθορισμός των τομέων προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να γίνουν βελτιώσεις – Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγική προσέγγιση στις πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, με έμφαση σε έξι προτεραιότητες: ευρύτερη υιοθέτηση καινοτόμων, οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· ενίσχυση του επαγγελματισμού των αγοραστών του δημόσιου τομέα· βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ και της πρόσβασης των ενωσιακών επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες· αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ποιότητας των δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις· ψηφιοποίηση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων· μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αγοραστών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Εθελοντική εκ των προτέρων αξιολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής – Τα πολύπλοκα έργα μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα, ήδη από την αρχή, εάν οι διαχειριστές των έργων δεν κατανοήσουν πλήρως τους σύνθετους κανόνες που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις μεγάλης κλίμακας. Η Επιτροπή θα συγκροτήσει γραφείο υποστήριξης που θα μπορεί να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε πρώιμο στάδιο σχετικά με έργα με εκτιμώμενη αξία άνω των 250 εκατ. ευρώ. Για έργα μεγάλης σημασίας για το οικείο κράτος μέλος ή με συνολική εκτιμώμενη αξία άνω των 500 εκατ. ευρώ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να ελέγξει τη συμβατότητα ολόκληρου του προγράμματος σύναψης συμβάσεων με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αβεβαιότητες και ο κίνδυνος καθυστερήσεων και νομικών προβλημάτων. Ο μηχανισμός είναι εθελοντικός, η γνώμη της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική και η επεξεργασία των πληροφοριών υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.
  • Σύσταση σχετικά με τον επαγγελματισμό των αγοραστών του δημόσιου τομέα – Η Επιτροπή συνιστά να ληφθούν μέτρα από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγοραστές του δημόσιου τομέα έχουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες, τις τεχνικές γνώσεις και την αντίληψη των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες, και να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους φορολογουμένους τα αγαθά και οι υπηρεσίες με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.
  • Διαβούλευση σχετικά με την τόνωση της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων – Σήμερα η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τονωθεί η καινοτομία μέσω της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας μπορεί να αφορούν τα αποτελέσματα της καινοτομίας, καθώς και καινοτόμους τρόπους αγοράς. Η διαβούλευση είναι ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα τροφοδοτήσει τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες αρχές· αφορά θέματα όπως ο τρόπος χάραξης στρατηγικής, η οργάνωση της υποστήριξης για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας ή η χρήση φιλικών προς την καινοτομία εργαλείων δημόσιων συμβάσεων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και προσβλέπει στην ανάπτυξη εταιρικής σχέσης με τις αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των συμβάσεων στην πράξη.

Ιστορικό:

Η ΕΕ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την τόνωση της οικονομίας και την ενεργοποίηση των επενδύσεων, ιδίως μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και της θετικής δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να υποστηρίζονται από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Επομένως, είναι σημαντικό να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία μας πραγματοποιείται μέσω δαπανών στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων ύψους 2 τρισ. ευρώ ετησίως, που αντιπροσωπεύουν το 14 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Είναι θέμα κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο πρέπει να προκηρύσσεται διαγωνισμός και να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Οι εν λόγω κανόνες απλουστεύθηκαν περαιτέρω το 2014. Αντί να ανατίθεται μια σύμβαση μόνο με βάση την καλύτερη τιμή, οι αρχές ενθαρρύνονται να ενσωματώνουν ποιοτικά κριτήρια, να ζητούν καινοτόμους λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας ή να επιμένουν σε βιώσιμες προσεγγίσεις, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και να βοηθά τις δημόσιες αρχές να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των δημόσιων συμβάσεων.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική, η Επιτροπή εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες για να συμπεριληφθούν φιλόδοξα κεφάλαια για τις συμβάσεις στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, που βοηθούν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να πωλούν στο εξωτερικό. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αρθεί σύντομα το σημερινό αδιέξοδο στο Συμβούλιο όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για ένα μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσειςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού

Read More

Η ΕΕ εγκαινιάζει το νέο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά πάραυτα την υλοποίηση του φιλόδοξου Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου της για την τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τον βασικό πυλώνα του νέου Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου (ΕΕΣ) της ΕΕ. Το ΕΕΣ θα στηρίξει μια πιο ισότιμη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Αφρική και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Θα τονώσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και, ως εκ τούτου, θα αντιμετωπίσει ορισμένα από τα εμπόδια για την ανάπτυξη στις χώρες εταίρους μας και ορισμένα από τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και Aντιπρόεδρος κ. Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε τα εξής: «Λιγότερο από το 10 τοις εκατό των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αφρική διοχετεύεται στις ευάλωτες περιοχές — σε εκείνες που τις χρειάζονται περισσότερο. Θέλουμε το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ να καταστεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την επίτευξη πιο ισότιμης και βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία πράσινης ενέργειας, τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους νέους, τη χειραφέτηση των γυναικών. Αυτό είναι το σχέδιο που χρειάζεται η Αφρική, αυτό ακριβώς ζητούν οι αφρικανοί εταίροι μας. Πρόκειται για υπόδειγμα ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης.»

Ο Επίτροπος για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη, κ. Νέβεν Μίμιτσα, πρόσθεσε: «Το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, με τη μόχλευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, η συνεισφορά μας, ύψους 4,1 δισ. ευρώ, θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως και 44 δισ. ευρώ οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Πλέον, όλοι οι βασικοί παράγοντες του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους μας οφείλουν να συμπαραταχθούν μαζί μας για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας προς όφελος όλων.»

Ο Επίτροπος για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις τόσο στα σύνορά της όσο και πέραν αυτών, προκλήσεις που είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν στο μέλλον, καθώς αυξάνονται οι δημογραφικές πιέσεις, η κινητικότητα και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και συνεχίζονται οι περιφερειακές συγκρούσεις. Είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης να εργαστούμε όλοι για να εξασφαλίσουμε βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στις χώρες εταίρους μας. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και η εξασφάλιση των πλέον ευνοϊκών συνθηκών για την ευημερία του θα συμβάλουν σε αυτές τις προσπάθειες. Με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες εταίρους μας γύρω από την Ευρώπη και στην Αφρική προσφέρουμε επίσης νέες εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της ΕΕ. »

Στην πορεία προς την ταχεία υλοποίηση του ΕΕΣ, το πρώτο Στρατηγικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Το Στρατηγικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως παρατηρητή. Αντικείμενο των συζητήσεων θα αποτελέσει σειρά προτάσεων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς για την πραγματοποίηση επενδύσεων, τους καλούμενους «επενδυτικά πλαίσια». Τα πλαίσια αυτά ορίζουν τομείς προτεραιότητας για την εγγύηση του ΕΤΒΑ, οι οποίοι προσδιορίζονται ως ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων εργασίας στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Τα πρώτα επενδυτικά πλαίσια αναμένεται να εγκριθούν σύντομα, έτσι ώστε το ΕΕΣ να αρχίσει να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές για τους δικαιούχους επιτόπου.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) προτάθηκε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ τον Σεπτέμβριο του 2016. Ένα έτος αργότερα, το ΕΕΣ τίθεται ήδη σε λειτουργία.

Για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, το ΕΕΣ θα ενσωματώσει μια νέα γενιά χρηματοδοτικών μέσων — συγκεκριμένα: εγγυήσεις, μέσα επιμερισμού του κινδύνου, καθώς και συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων — σε πιο παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, όπως είναι οι επιχορηγήσεις. Η παροχή σημαντικής τεχνικής συνδρομής θα βοηθήσει τους δικαιούχους να δημιουργούν πιο ώριμα και οικονομικά βιώσιμα έργα και επιχειρήσεις. Επίσης, η ΕΕ θα εντείνει τον διάλογο με τις χώρες εταίρους, καθώς και τον διαρθρωμένο διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις αντίστοιχες χώρες εταίρους.

Η καινοτόμος και ολιστική προσέγγιση του ΕΕΣ βασίζεται στα συνδυαστικά χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής, τα οποία συγκεντρώνουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια συνδυαστικών δραστηριοτήτων δέκα ετών.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο

Read More

Νέα στήριξη της ΕΕ στις περιφέρειες

Τα δύο πιλοτικά έργα παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2017. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν περαιτέρω τις περιφέρειες της Ευρώπης ώστε να επενδύσουν σε εξειδικευμένους τομείς όπου διαθέτουν ανταγωνιστική ισχύ και να παραγάγουν την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη που χρειάζονται για να τιθασεύσουν την παγκοσμιοποίηση.

Οι περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν αίτηση για δύο πιλοτικά έργα της Επιτροπής. Εάν επιλεγούν, μπορούν να επωφεληθούν από εξατομικευμένη οικονομική και συμβουλευτική στήριξη από την ΕΕ για να μετασχηματίσουν τις οικονομίες τους και να εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανία τους.

Τα δύο πιλοτικά έργα παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2017. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν περαιτέρω τις περιφέρειες της Ευρώπης ώστε να επενδύσουν σε εξειδικευμένους τομείς όπου διαθέτουν ανταγωνιστική ισχύ και να παραγάγουν την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη που χρειάζονται για να τιθασεύσουν την παγκοσμιοποίηση.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Υπάρχουν πέντε βήματα που πρέπει να κάνει μια περιφέρεια για να αναρριχηθεί στην αλυσίδα αξίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία: υιοθέτηση της καινοτομίας, ψηφιοποίηση, απεξάρτηση από τον άνθρακα, ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων και άρση των εμποδίων στις επενδύσεις. Τα πιλοτικά σχέδια που εγκαινιάζουμε σήμερα δείχνουν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει τις περιφέρειές της σε κάθε βήμα αυτής της πορείας.»

Η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης ενσωματώθηκε σε όλα τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής το 2014 και βελτίωσε τον τρόπο που οι περιφέρειες σχεδιάζουν τις στρατηγικές καινοτομίας τους, καθώς διασφάλισε την ενεργό συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων και των ερευνητών. Τα πιλοτικά έργα αξιοποιούν τη θετική αυτή εμπειρία. Σήμερα δημοσιεύονται δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Πρόσκληση 1: Εξατομικευμένη στήριξη για τις περιφέρειες που βρίσκονται σε στάδιο βιομηχανικής μετάβασης

Ορισμένες περιοχές έχουν υποστεί το κόστος της παγκοσμιοποίησης χωρίς να έχουν ακόμη αποκομίσει τα οφέλη της. Συχνά έχουν πληγεί από σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και μπορεί να υποφέρουν από έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων, υψηλό κόστος εργασίας και αποβιομηχάνιση.

Οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις ειδικές αυτές προκλήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να επωφεληθούν από:

1) Εξατομικευμένη βοήθεια από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής οργανωμένους σε «περιφερειακές» ομάδες από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα βοηθήσουν τις περιφέρειες ώστε να διαμορφώσουν περιφερειακές στρατηγικές οικονομικού μετασχηματισμού.

Ανάλογα με τις ειδικές περιφερειακές ανάγκες και πόρους, η Επιτροπή θα προσλάβει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να στηρίξει το έργο των περιφερειών. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες μπορούν, για παράδειγμα, να είναι ειδικοί σε χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ερευνητές που εργάζονται σε μεθόδους προηγμένης μεταποίησης. Η Επιτροπή διαθέτει μέχρι και 200 000 ευρώ ανά περιφέρεια για να καλύψει το κόστος της εν λόγω εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2) Συμπληρωματική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τις βιομηχανικές μεταλλαγές ώστε να βοηθηθούν οι περιφέρειες στη διαμόρφωση πολιτικών για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και στην καλύτερη διασύνδεση τοπικών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

3) Ποσό ύψους έως 300 000 ευρώ από το ΕΤΠΑ ώστε να στηριχθεί η έγκαιρη υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών οικονομικού μετασχηματισμού, με προϋπόθεση την επίτευξη επαρκούς προόδου ως προς την ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών.

Η πρόσκληση στοχεύει ιδιαίτερα τις «περιφέρειες μετάβασης» και τις «περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες». Θα προεπιλεγούν 5 περιφέρειες. Ανάλογα με το επίπεδο ενδιαφέροντος, η Επιτροπή μπορεί να επαναλάβει την πρόσκληση ώστε να προεπιλέξει 5 ακόμη περιφέρειες, με νέο και παρόμοιο προϋπολογισμό.

Πρόσκληση 2: Διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας

Στόχος αυτού του πιλοτικού έργου είναι η εμπορική αξιοποίηση και η επέκταση διαπεριφερειακών έργων με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης σε τομείς προτεραιότητας όπως τα μαζικά δεδομένα, η βιοοικονομία, η αποδοτική χρήση των πόρων, η συνδεδεμένη κινητικότητα, η υγεία και η ενεργός γήρανση ή η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Για το έργο, μέσω του οποίου παρέχεται στήριξη της Επιτροπής για την ανάπτυξη έργων και την πρόσβαση σε νέες αγορές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διακρατικές εταιρικές σχέσεις περιφερειακών αρχών από τουλάχιστον τέσσερις χώρες της ΕΕ και με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, συνεργατικών σχηματισμών και επιχειρήσεων.

Θα επιλεγούν 5 έως 10 εταιρικές σχέσεις, οι οποίες θα λάβουν εξατομικευμένη στήριξη από ειδικές ομάδες που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής και στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από διάφορα θεματικά τμήματα καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Για την ανάπτυξη αυτών των εταιρικών σχέσεων το ΕΤΠΑ θα διαθέσει συνολικό ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Επόμενα βήματα:

Οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. Τα αποτελέσματα των προσκλήσεων θα δημοσιευθούν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Read More