Το μέλλον της Ευρώπης: Δημιουργία ενός “Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης” έως το 2025

Με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης σε πλήρη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες το όραμά της για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης μέχρι το 2025.

Οι ιδέες που παρουσιάζονται αποτελούν συμβολή στη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου 2017 στο Γκέτεμποργκ, όπου θα συζητηθεί το μέλλον της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και ως μέσου συνειδητοποίησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της πολυμορφίας της.

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η συλλογική προσπάθεια θα επιτρέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη να διαμορφώσει το μέλλον της, να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να γίνει πιο ανθεκτική. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης ήταν η γεφύρωση ολόκληρης της ηπείρου μας, με τη δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των πολιτών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Έως το 2025 θα πρέπει να ζούμε σε μια Ευρώπη στην οποία η μάθηση, οι σπουδές και η έρευνα δεν θα παρεμποδίζονται από σύνορα, αλλά η διαμονή σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, μάθηση ή εργασία θα αποτελεί τον κανόνα.»

Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Στοχαζόμενοι το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να αποκτήσουμε μια φιλόδοξη, κοινή ατζέντα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό και τη μάθηση ως κινητήρια δύναμη για την ενότητα. Η εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας, δεδομένου ότι η παιδεία είναι αυτή που μας εφοδιάζει με τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να καταστούμε ενεργά μέλη των ολοένα πιο περίπλοκων κοινωνιών μας. Η εκπαίδευση είναι αυτή που θα βοηθήσει την προσαρμογή μας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, για να αναπτύξουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα, να κατανοήσουμε άλλους πολιτισμούς και να αποκτήσουμε τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και πολυπολιτισμικότητα, και που γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακή.»

Στη συνεδρίασή τους τον Μάρτιο του 2017 στη Ρώμη, οι ηγέτες της Ευρώπης ανέλαβαν τη δέσμευση να δημιουργήσουν μια «Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν τη βέλτιστη εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να βρίσκουν εργασία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.» Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως το γηράσκον εργατικό δυναμικό, η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση, οι μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων, η ανάγκη προώθησης της κριτικής σκέψης και της παιδείας στα Μέσα, σε μια εποχή όπου είναι εύκολη η διάδοση «εναλλακτικών γεγονότων» και παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και η ανάγκη να αυξηθεί το αίσθημα της ένταξης στο κοινωνικό σύνολο, για την καταπολέμηση του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Να γίνει η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους: με αξιοποίηση των θετικών εμπειριών από το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτά, καθώς και με τη θέσπιση ενωσιακής φοιτητικής κάρτας που θα προσφέρει έναν νέο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο αποθήκευσης πληροφοριών για τους ακαδημαϊκούς τίτλους κάθε ατόμου·
 • Αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων: με δρομολόγηση μιας νέας «διαδικασίας Σορβόννης», αξιοποιώντας τη «διαδικασία της Μπολόνια», ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των απολυτηρίων σχολικής εκπαίδευσης·
 • Ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών: με διατύπωση συστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες στον σημερινό κόσμο·
 • Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών: με τον καθορισμό νέου σημείου αναφοράς ώστε όλοι οι νεαροί Ευρωπαίοι που ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχουν καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών εκτός από τη μητρική τους γλώσσα/τις μητρικές τους γλώσσες, έως το 2025·
 • Προώθηση της διά βίου μάθησης: με την επιδίωξη σύγκλισης και την αύξηση του ποσοστού των ατόμων που εκπαιδεύονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους με στόχο την επίτευξη ποσοστού 25 % έως το 2025·
 • Συνεκτίμηση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση: με προώθηση της καινοτόμου και ψηφιακής κατάρτισης και την προετοιμασία νέου σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση;
 • Στήριξη των εκπαιδευτικών: με πολλαπλασιασμό του αριθμού των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο δίκτυο eTwinning και με παροχή κατευθύνσεων πολιτικής για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων·
 • Δημιουργία δικτύου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προκειμένου τα παγκόσμιου κύρους ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά πέραν των συνόρων, καθώς και στήριξη της ίδρυσης Σχολής Ευρωπαϊκής Διεθνικής Διακυβέρνησης·
 • Επένδυση στην εκπαίδευση: με χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαιδευτική πολιτική, με χρήση ενωσιακής χρηματοδότησης και ενωσιακών επενδυτικών μέσων για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και με τον καθορισμό δείκτη αναφοράς, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη θα επενδύουν το 5 % του ΑΕΠ στην εκπαίδευση.
 • Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού: με ανάπτυξη – αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 – ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό και με κατάρτιση σύστασης του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες, την ενταξιακή εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας.
 • Ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής διάστασης του Euronews, που ιδρύθηκε το 1993 από ορισμένους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, με τη φιλοδοξία να γίνει ένα ευρωπαϊκό κανάλι που θα παρέχει πρόσβαση σε ανεξάρτητη και ποιοτική ενημέρωση με πανευρωπαϊκή προοπτική.

Ιστορικό

Η κύρια ευθύνη για τις πολιτικές εκπαίδευσης και πολιτισμού ανήκει στα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο με την πάροδο των ετών. Αυτό ισχύει ιδίως όταν πρόκειται για διασυνοριακές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, έπειτα από 30 χρόνια λειτουργίας, το πρόγραμμα Erasmus (από το 2014, Erasmus+) έχει δώσει σε 9 εκατομμύρια ανθρώπους την ευκαιρία να σπουδάσουν, να λάβουν κατάρτιση, να διδάξουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε άλλη χώρα.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε επίσης μια σειρά εργαλείων «ήπιας πολιτικής» για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στη χάραξη των εθνικών τους πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης. Από το 2000 τα κράτη μέλη συνεργάζονται με βάση το «Πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης», το οποίο θέτει κοινούς στόχους και σημεία αναφοράς.

Το 2010 η ΕΕ έθεσε δύο στόχους εκπαίδευσης στη στρατηγική της «Ευρώπη 2020», για τους οποίους έχει ήδη επιτευχθεί πραγματική πρόοδος. Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει μειωθεί από 13,9 % το 2010 σε 10,7 το 2016, με στόχο να φθάσει το 10 % έως το 2020. Το τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο έχει αυξηθεί σε 39,1 % το 2016 από 34 % το 2010, με στόχο το 40 % έως το 2020.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια και να αυξήσουμε σημαντικά τις φιλοδοξίες μας.

Για να συντονιστεί μια τέτοια μεταρρύθμιση και να ενισχυθεί ο διάλογος, με την Ευρώπη να στέφει το βλέμμα στο μέλλον της, ο Πρόεδρος Γιούνκερ, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, πρότεινε έναν Χάρτη Πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Η σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017 θα δώσει στους ηγέτες την ευκαιρία να συζητήσουν για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Read More

Ηλεκτρονικές αγορές: ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Το ΕΚ υπερψήφισε την Τρίτη το νέο κανονισμό για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών από τις απάτες και την ταχύτερη ανίχνευση των εμπόρων που εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές.

Οι εθνικές αρχές θα έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες για να μπορούν να ανιχνεύουν τυχόν παραβιάσεις του νόμου προστασίας των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές/διαδικτυακές αγορές και να συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στο να κλείσει τα νομικά κενά που υπάρχουν λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Οι διευρυμένες αρμοδιότητες των εθνικών αρχών θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες από τα «τομεακά αρχεία και μητρώα» (“domain registrars and banks”) για τον εντοπισμό εμπόρων που χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές
 • τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες με καλυμμένη ταυτότητα
 • τη δυνατότητα να επιβάλουν την ανάρτηση μιας προειδοποίησης, καθώς και τη δυνατότητα να ζητούν την αφαίρεση ή απενεργοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου από μία ιστοσελίδα ή εφαρμογή, εάν δεν υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέσα για την παύση μιας παράνομης πρακτικής
 • την επιβολή κυρώσεων, όπως πρόστιμα
 • την παροχή ενημέρωσης στους καταναλωτές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ζητούν αποζημίωση

Αντιμετώπιση εκτεταμένων παραβάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντονίζει τις ενέργειες σε περιπτώσεις όπου μια παράβαση έχει βλάψει, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σε τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών μελών της ΕΕ τον οποίων ο πληθυσμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Ένα από τα βασικά αιτήματα του ΕΚ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των οργανώσεων και ενώσεων των καταναλωτών. Έτσι, θα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο έχοντας την εξουσία να εκδίδουν προειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών και στην Επιτροπή για τις εικαζόμενες παραβάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό («εξωτερική προειδοποίηση»).

Δήλωση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια Olga Sehnalová (Σοσιαλιστές, Τσεχία) δήλωσε τα εξής: «Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων προστασίας των καταναλωτών, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ευκολότερα την τήρηση της νομοθεσίας και να αντιμετωπίζουν τις διασυνοριακές παραβάσεις. Οι εθνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανώσεις καταναλωτών, όλοι μαζί, θα δημιουργήσουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την καταπολέμηση των εμπόρων που εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές και θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ενιαία αγορά.»

Επόμενα βήματα

Το νομοθετικό κείμενο του κανονισμού εγκρίθηκε από το ΕΚ με 591 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 15 αποχές και μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από το Συμβούλιο. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Παραδείγματα παραβάσεων

Μερικά παλαιότερα παραδείγματα πρακτικών που στο μέλλον θα αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά χάρη στο νέο κανονισμό είναι και τα εξής:

 • μια προωθητική ενέργεια μικρής διάρκειας από αεροπορική εταιρεία, η οποία αργότερα ακύρωσε τα μειωμένης τιμής εισιτήρια
 • μια προσφορά για να κερδίσει κάποιος ένα τηλέφωνο για 1 € η οποία «κρύβει» από πίσω της την υποχρέωση μίας μακροχρόνιας συνδρομής
 • ένας έμπορος στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικό κατάστημα) που δεν παραδίδει τα έπιπλα που ισχυρίζεται ότι πωλεί και ο οποίος μετεγκαταστάθηκε 4 φορές σε διάστημα 3 ετών
 • καταγγελίες σχετικά με τις τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων που γίνονται στα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών και δείχνουν ότι οι καταναλωτές υφίστανται διακρίσεις βάσει της χώρας καταγωγής τους

Read More

Οδική ασφάλεια: Κάνοντας υποχρεωτικά τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Το ΕΚ ζητά υποχρεωτική χρήση συστημάτων υποστήριξης των οδηγών σε όλα τα καινούργια οχήματα.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίζονται, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι το 90% των ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.

Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με τη χρήση συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Σήμερα τα προηγμένα συστήματα χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μοντέλα οχημάτων ανώτερης κατηγορίας, ωστόσο οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν, την Τρίτη 14  Νοεμβρίου,  ψήφισμα με το οποίο ζητούν την υποχρεωτική τους χρήση από όλους τους τύπους αυτοκινήτων.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες συστημάτων, από εκείνα που ελέγχουν την ταχύτητα ανιχνεύοντας προπορευόμενα οχήματα και επιβραδύνοντας αυτόματα, συστήματα που διαθέτουν αναγνώριση οδικής σήμανσης, σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου ή σύστημα προειδοποίησης αποχώρισης από τη λωρίδα.

“Όλοι κάνουμε λάθη,  είτε ως οδηγοί, είτε ως πεζοί, είτε ως ποδηλάτες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα συστήματα αυτόματης βοήθειας είναι σαν σιωπηλοί συνοδηγοί που μας βοηθούν να αποφύγουμε ατυχήματα “, δήλωσε ο εισηγητής Dieter-Lebrecht Koch (ΕΛΚ, Γερμανία).

Προκειμένου να μειώσουν το κόστος των συστημάτων και να κάνουν προσιτή την χρήση τους από όλους του τύπους οχημάτων οι ευρωβουλευτές προτείνουν την υποχρεωτική ενσωμάτωση αυτόματης υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών, ποδηλατών, μηχανοκίνητων δικύκλων και μοτοσικλετιστών σε αυτοκίνητα.

«Ένα τέτοιο αμάξι θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους. Για την ακρίβεια η εκτεταμένη εφαρμογή αυτών των συστημάτων έχει μειώσει την τιμή τους. Επομένως οι τιμές των αυτοκινήτων δεν θα πρέπει να εκτοξευτούν», λέει ο κ. Koch

Read More

Στην ταινία “Sami blood” το Βραβείο LUX 2017

«Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως αντιμετωπίζονται οι Σάμι», είπαν στη συνέντευξη Τύπου οι πρωταγωνίστριες της ταινίας.

Η ταινία “Sami blood” κέρδισε το φετινό κινηματογραφικό βραβείο LUX. Αμέσως μετά την απονομή, μιλήσαμε με την πρωταγωνίστρια που υποδύεται το θαρραλέο και αποφασισμένο κορίτσι Σάμι, που παλεύει με την προκατάληψη και τις διακρίσεις στην προσπάθειά της να γίνει δασκάλα.

Αν ήσουν ένα κορίτσι Σάμι, στη Βόρεια Σουηδία κατά τη δεκαετία του τριάντα, θα πήγαινες σε ειδικό σχολείο, αποκλειστικά για παιδιά της φυλής Σάμι και δεν θα είχες την ίδια εκπαίδευση όπως τα υπόλοιπα ξανθά κορίτσια της ηλικίας σου.

«Δεν θέλω να είμαι ένα ζώο στο κλουβί», εξηγεί η Elle Marja στην ταινία όταν αποφασίζει να φύγει από την οικογένειά της και αντί να καλλιεργήσει ταράνδους επιλέγει να παλέψει να σπουδάσει στην Ουψάλα και να γίνει δασκάλα. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με προκαταλήψεις και διακρίσεις σε βάρος της αλλά στο τέλος νικάει η αποφασιστικότητά της.

«Μόνο η ιδέα να αφήσω πίσω την αδερφή μου και την κοινότητα των Σάμι…. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Ποτέ δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω τις παραδόσεις των Σάμι», είπε η πρωταγωνίστρια περιγράφοντας τις θυσίες που έπρεπε να κάνει κάποιος τότε για να καταφέρει να ενταχθεί στην κοινωνία.

Lene Cecilia Sparrok (Elle Marjaστην ταινία) και η αδερφή της, Mia Erika Sparrok (Njenna στην ταινία), παρευρέθηκαν στις 14 Νοεμβρίου,  στην τελετή απονομής του Βραβείου LUX 2017, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Ο ρόλος του κοινού

Μπορεί από σήμερα να γνωρίζουμε τον νικητή που επέλεξαν οι ευρωβουλευτές, ωστόσο μένει να μάθουμε και τον νικητή που θα επιλέξετε εσείς. Οι τρεις τελικές υποψήφιες ταινίες Sami Blood,  BPM (Beats per minute) και Western εξακολουθούν να προβάλλονται σε κινηματογράφους σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Μπορείτε να ψηφίσετε για την αγαπημένη σας ταινία, συμμετέχοντας έτσι και σε κλήρωση με έπαθλο πρόσκληση στο φεστιβάλ κινηματογράφου Karlovy Vary στην Τσεχία. Ο νικητής της κλήρωσης θα ανακοινώσει επισήμως στο φεστιβάλ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού. Για να πάρετε μέρος, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

Read More

Εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ευρώπη: πρόκληση η ανισότητα

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της Επιτροπής για το 2017, η οποία δημοσιεύθηκε στις 9/11, δείχνει ότι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται συνεχώς αποτελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλεισμούς. Ωστόσο, επιβεβαιώνει επίσης ότι το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι αποτελεσματικά — τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ένα σημαντικό μέρος του έργου αυτού. Η τελευταία έκθεση δείχνει ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη των περισσότερων από τους βασικούς στόχους της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη της ισότητας στην εκπαίδευση.

Για την Ελλάδα η έκθεση αναφέρει ότι:

 • Το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου, όπως μετρήθηκε από το πρόγραμμα PISA 2015 είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Το φύλο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών.
 • Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων παραμένει χαμηλό και οι μακροοικονομικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων εξακολουθούν να υφίστανται, οδηγώντας σε σημαντική εκροή ατόμων με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.
 • Νέα μέτρα πολιτικής στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά οι προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας και αποδοτικότητας φαίνεται να είναι ανεπαρκείς.
 • Η Ελλάδα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να παράσχει εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση.
 • Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σημειώνει πρόοδο, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητάς της και για ενίσχυση της συμμετοχής.

 

Διαβάστε την πλήρη ανάλυση για την Ελλάδα εδώ: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-el_el.pdf

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Η ανισότητα εξακολουθεί να στερεί από πάρα πολλούς Ευρωπαίους την ευκαιρία να έχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη ζωή. Αποτελεί επίσης απειλή για την κοινωνική συνοχή, τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Πάρα πολύ συχνά τα εκπαιδευτικά μας συστήματα διαιωνίζουν την ανισότητα — όταν δεν μεριμνούν για όσους προέρχονται από τα φτωχότερα στρώματα· όταν η κοινωνική θέση των γονέων καθορίζει τις εκπαιδευτικές επιδόσεις και μεταφέρει τη φτώχεια και τις μειωμένες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας από τη μια γενιά στην επόμενη. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσουν στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.»

Το μορφωτικό επίπεδο είναι σημαντικό για τον καθορισμό των κοινωνικών αποτελεσμάτων. Τα άτομα που λαμβάνουν μόνο βασική εκπαίδευση έχουν σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης παρακολούθησης δείχνουν επίσης ότι το 2016, εργαζόταν μόνο το 44 % των νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον γενικό πληθυσμό ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών, το ποσοστό ανεργίας είναι επίσης πολύ υψηλότερο για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη βασική εκπαίδευση απ’ ό,τι για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,6 % έναντι 5,1 %). Ταυτόχρονα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών: το 33,8 % των μαθητών από τα περισσότερο μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά στρώματα σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους μαθητές που είναι περισσότερο προνομιούχοι, για τους οποίους ο αριθμός αυτός είναι μόλις 7,6 %.

Ένας από τους στόχους της ΕΕ για το 2020 είναι να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 15 ετών που έχουν χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες σε 15 %. Ωστόσο, η ΕΕ στο σύνολό της απομακρύνεται στην πραγματικότητα από τον στόχο αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα των θετικών επιστημών, όπου ο αριθμός των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις αυξήθηκε από 16 % το 2012 σε 20,6 % το 2015.

Τα άτομα που γεννήθηκαν εκτός ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Η ομάδα αυτή συχνά είναι εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους και μειονεκτήματα, π.χ. έχουν γονείς φτωχούς ή χαμηλής εξειδίκευσης, δεν μιλούν την τοπική γλώσσα στο σπίτι, έχουν πρόσβαση σε λιγότερους πολιτισμικούς πόρους και αντιμετωπίζουν προβλήματα απομόνωσης και περιορισμένων κοινωνικών δικτύων στη χώρα υποδοχής. Οι νέοι που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν κακές επιδόσεις στο σχολείο και να εγκαταλείψουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση. Το 2016, το 33,9 % των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ζουν στην ΕΕ αλλά έχουν γεννηθεί εκτός αυτής είναι άτομα χαμηλής εξειδίκευσης (καθώς έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή χαμηλότερη), σε σύγκριση με μόλις 14,8 % για την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα που γεννήθηκε στην ΕΕ.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση έχουν ανακάμψει από τη χρηματοπιστωτική κρίση και έχουν αυξηθεί ελαφρά (κατά 1 % σε ετήσια βάση σε πραγματικούς όρους). Στα δύο τρίτα περίπου των κρατών μελών καταγράφεται αύξηση. Τέσσερις χώρες αύξησαν τις επενδύσεις κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 5 %.

Στις 17 Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο πλαίσιο των εργασιών τους για την «οικοδόμηση του κοινού μέλλοντός μας». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τα φετινά στοιχεία την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η συζήτηση στο Γκέτεμποργκ θα προβάλει και θα τονίσει την πολιτική σημασία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

O Επίτροπος Νάβρατσιτς θα διοργανώσει την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για την εκπαίδευση στις 25 Ιανουαρίου 2018 στη διάρκεια της οποίας υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη θα κληθούν να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα να γίνουν αποτελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλεισμούς.

Ιστορικό

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2017 είναι η έκτη ετήσια έκθεση που εκδίδεται και αποτυπώνει την εξέλιξη των ενωσιακών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνθέτοντας μεγάλο εύρος αποδεικτικών στοιχείων. Μετρά την πρόοδο της ΕΕ σχετικά με τους έξι στόχους του 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: 1) Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών) θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10 %, 2) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 %, 3) τουλάχιστον το 95 % των παιδιών ηλικίας μεταξύ τεσσάρων ετών και της ηλικίας έναρξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχει στην εκπαίδευση, 4) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 15 %, 5) το 82 % των πρόσφατων αποφοίτων από την ανώτερη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ηλικίας 20-34 ετών) οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα πρέπει να απασχολείται, 6) το 15 % τουλάχιστον των ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) θα πρέπει να συμμετέχει σε επίσημη ή ανεπίσημη μάθηση.

Η έκθεση παρακολούθησης αναλύει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και παρουσιάζει τις πολιτικές που μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Περιλαμβάνει διακρατικές συγκρίσεις, είκοσι οκτώ διεξοδικές ανά χώρα εκθέσεις, καθώς και ειδική ιστοσελίδα με πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το πρόγραμμα Erasmus+, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, συμβάλλουν στην τόνωση των επενδύσεων και υποστηρίζουν τις προτεραιότητες πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης.

Read More

Ουσιαστική πρόοδο ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού προσδοκά η ΕΕ

Η ΕΕ προσδοκά ότι η φετινή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 23) θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή και για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.

Μετά την έναρξη της ισχύος της ιστορικής αυτής συμφωνίας το προηγούμενο έτος, η επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της αποτελεί πλέον βασικό σημείο εστίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ το δήλωσε ξεκάθαρα φέτος στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Επιθυμώ να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Πέρυσι, εμείς ορίσαμε τους κανόνες του παιχνιδιού για ολόκληρο τον κόσμο, με τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία επικυρώθηκε από αυτό εδώ το Σώμα. Απέναντι στο έλλειμμα φιλοδοξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτή που θα κάνει τον πλανήτη μας σπουδαίο ξανά. Πρόκειται για την κοινή κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας.»

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη δράση σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία του Παρισιού έχει ορίσει την πορεία για την παγκόσμια μετάβαση προς μια σύγχρονη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα ολοένα συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο αποτελούν μια δριμεία υπενθύμιση του επείγοντος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Έφτασε πια η ώρα να κάνουμε τη φιλοδοξία δράση και να επιταχύνουμε την εφαρμογή. Η COP 23 θα προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για να τηρήσουμε την πρώτη προθεσμία μας: να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα εργασίας έως το 2018.»

Η 23η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 23), στην οποία θα προεδρεύσουν οι Φίτζι, θα λάβει χώρα από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017 στη Βόννη της Γερμανίας. Στο πλαίσιο της διάσκεψης θα συναντηθούν υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και ευρύ φάσμα εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η ΕΕ αναμένει ότι στη διάσκεψη θα παρουσιαστεί σαφής πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας του Παρισιού, για παράδειγμα ως προς το πλαίσιο διαφάνειας και τον πενταετή κύκλο φιλοδοξίας, που αποσκοπούν στο να βοηθηθούν οι χώρες να κάνουν σταδιακά ολοένα και περισσότερο φιλόδοξες συνεισφορές. Το πρόγραμμα εργασίας αναμένεται να εγκριθεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2018 (COP 24), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Η ΕΕ σημειώνει σταθερή πρόοδο ως προς την ολοκλήρωση νομοθετικού πλαισίου για την επίτευξη του στόχου της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού —της συλλογικής εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς της— που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την περίοδο μετά το 2020, θέτοντας στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2030 σχετικά με τους τομείς που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ, όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, η γεωργία και η ενσωμάτωση της χρήσης γης, η αλλαγή της χρήσης γης και η δασοκομία, στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα. Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει δέσμη προτάσεων για την καθαρή κινητικότητα στις 8 Νοεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η μετάβαση της ΕΕ σε μια κινητικότητα και μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στον συλλογικό παγκόσμιο στόχο της κινητοποίησης 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, με ορίζοντα το 2020 και έως το 2025, για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, από διάφορες πηγές, και της συνεχούς σημαντικής αύξησης της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το 2016, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεισέφεραν συνολικά 20,2 δισ. ευρώ ως χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αύξηση μεγαλύτερη του 10% από τα 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν το 2015.

Παράλληλα με τις επίσημες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της COP 23, η διάσκεψη της Βόννης θα προβάλει τη δράση για το κλίμα από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δήμοι και περιφέρειες, επιχειρήσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ υποστηρίζει θερμά το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για το κλίμα ως σημαντική πλατφόρμα πολυμερούς δράσης και θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε αυτό το φόρουμ.

Η ΕΕ θα εκπροσωπηθεί στη Βόννη από τον κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, Επίτροπο αρμόδιο για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια και τον κ. Siim Kiisler, Υπουργό Περιβάλλοντος της Εσθονίας, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.

Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της COP 23

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, η ΕΕ θα διοργανώσει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις στο περίπτερο της ΕΕ στη Βόννη (βλ. παρακάτω σύνδεσμο). Οι εκδηλώσεις αυτές, που διοργανώνονται από διάφορες χώρες και οργανώσεις από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, θα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με το κλίμα, από την ενεργειακή μετάβαση ως τον ρόλο των δασών και των ωκεανών, τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την έρευνα και την καινοτομία και την εκτίμηση των κλιματικών κινδύνων.

Ενημερώσεις του Τύπου της ΕΕ στη Βόννη

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις του Τύπου οι οποίες θα μεταδίδονται απευθείας και θα παρέχονται κατʼ απαίτηση (on demand), στον δικτυακό τόπο https://cop23.unfccc.int/(link is external)

Read More

Πάνος Καρβούνης: «Θεωρώ ότι η ιστορία νέων μέτρων έληξε»

O Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Πάνος Καρβούνης παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Ελευθερία Αρλαπάνου για το Έθνος Σαββατοκύριακο για το μέλλον της Ευρώπης, την ελληνική κρίση και την μεταμνημονιακή εποχή.

1. Αντιευρωπαϊσμός: Η μεγάλη ασθένεια της Ευρώπης. Μπορεί να αποδυναμωθεί ή οι ιστορικοί του μέλλοντος θα πουν πως η Ευρώπη ηττήθηκε πράττοντας too little, too late;

Ούτε too little ούτε too late. Καταρχήν να δούμε λίγο ποια ήταν η αιτία αυτού του αντιευρωπαϊσμού: η οικονομική κρίση φυσικά. Και παντού στην Ευρώπη, και πλέον σύντομα ελπίζουμε και στην Ελλάδα, η οικονομία ανακάμπτει. Κι αυτό γιατί η Ένωση αντιστάθηκε και εξοπλίστηκε καταλλήλως. Πέρασε δε πλέον στην αντεπίθεση. Δείτε το όραμα Γιούνκερ για το μέλλον της Ευρώπης. Δείτε τον Μακρόν. Δείτε ακόμα τη νέα δυναμική που δημιουργείται στον γαλλογερμανικό άξονα που αγγίζει πλέον μια πρωτόγνωρη εδώ και πολλά χρόνια ισορροπία. Η Ευρώπη δεν αποδυναμώνεται τόσο εύκολα από εθνικιστικές και ρατσιστικές κορόνες. Την κρίσιμη στιγμή, πιστεύω πως η ασφάλεια και η προοπτική που προσφέρει θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται. Αρκεί βέβαια και η Ένωση να σταθεί δίπλα στους πολίτες, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους, με έργα και όχι μόνο με λόγια.

2. Με την πλούσια εμπειρία σας, τι πιστεύετε; H ελληνική κρίση ήταν πρωτίστως οικονομική ή πολιτική; Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος της Ευρώπης και ποιο το μεγαλύτερο σφάλμα των Ελλήνων πολιτικών;

Ήταν μια κρίση πρωτίστως ηθική που μεταφράστηκε σε οικονομική και πολιτική ανωμαλία. Πριν χάσουμε την οικονομική ισορροπία, χάσαμε την ψυχή μας. Στη διαχείρισή της κρίσης δε, δεν υπήρξε ποτέ σύμπνοια. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο λάθος. Όσο για την Ευρώπη, ίσως εισήγαγε λύσεις που δεν ήταν αποτελεσματικές. Η Ελλάδα έγινε ένα πειραματικό εργαστήριο αντιμετώπισης τέτοιο είδους κρίσεων και σίγουρα, όπως σε κάθε εργαστήριο, έγιναν λάθη. Αλλά πλέον δεν έχουμε δικαιολογίες – ούτε οι μεν, ούτε οι δε. Και οφείλουμε να πετύχουμε. Το χρωστάμε σε ένα λαό που έχει πραγματικά ματώσει.

3. Γιατί άλλες χώρες βγήκαν ταχύτερα και ευκολότερα από τα μνημόνια;

Γιατί είχαν σύμπνοια. Γιατί συνεργάστηκαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και ανασκουμπώθηκαν για να βρουν μια άκρη, ένα φως στο βάθος του τούνελ. Εδώ, στην Ελλάδα, αυτό δεν υπήρξε. Δεν συμφωνήσαμε ποτέ όλοι μαζί σε ένα πλάνο, ένα εθνικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης. Και δυστυχώς, εν πολλοίς, αυτό συμβαίνει ακόμα. Ελπίζω όμως ότι έχουμε πλέον πάρει το μάθημα μας.

4. Ήταν αναπόφευκτη η εμπλοκή ΔΝΤ στην Ελλάδα; Ποιος εκτιμάτε πως θα είναι ο ρόλος του στο ελληνικό πρόγραμμα μετά το Φεβρουάριο του 2018;

To ΔΝΤ διασυνδέθηκε σχεδόν αναπόφευκτα με την υπόθεση της Ελλάδας, γιατί δεν υπήρχε η τεχνογνωσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση παρόμοιας κρίσης. Όσο για το μέλλον, όπως γνωρίζουμε ήδη από τον Ιούλιο, προϋπόθεση της πλήρους συμμετοχής του ΔΝΤ είναι η ελάφρυνση του χρέους αλλά και η ουσιαστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Το δεύτερο είναι ουσιαστικό ζητούμενο της τρίτης αξιολόγησης που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα. Και αν ακόμα όμως η αξιολόγηση ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για να ενεργοποιηθούν διαδικασίες που θα διευκόλυναν την πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα τον Φεβρουάριο του 2018, αφού τα μέτρα για το χρέος, κανονικά, έχουν προγραμματισθεί να ληφθούν στο τέλος του προγράμματος, δηλαδή το ερχόμενο καλοκαίρι.

5. Σήμερα, όλοι μιλάνε για δυναμική καθαρής εξόδου της Ελλάδας από τα μνημόνια. Μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς προληπτική γραμμή πίστωσης, μετά τον Αύγουστο του 2018;

Η Ελλάδα υπήρξε και εξακολουθεί να είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Το γνωρίζουμε κι εμείς στην πατρίδα μας. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι θα χρειαστεί μια λύση “στα μέτρα μας”, μια λύση που θα προσφέρει την απαραίτητη ασφάλεια τόσο στη χώρα μας όσο και στους εταίρους. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μέσω της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου, όπως ονομάζεται, ελέγχονται όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως … παρελθόντος.

6. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των συζητήσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους επικεφαλής των θεσμών την προηγούμενη εβδομάδα ποια είναι η αίσθηση σας; Είναι η τρίτη αξιολόγηση διαφορετική από τις άλλες; Υπάρχει βούληση, και η ικανότητα, να κλείσει αυτό το “μέτωπο” εγκαίρως, για παράδειγμα το Δεκέμβριο – Ιανουάριο;

Σίγουρα, η τρίτη αξιολόγηση δεν είναι business as usual. Η έμφαση είναι στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, πράγμα αναγκαίο για να προχωρήσουμε. Φαίνεται πάντως ότι πάμε καλά και ότι, ναι, υπάρχει και η βούληση και η ικανότητα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο εγκαίρως.

7. Εκτιμάτε πως στην πορεία των διαπραγματεύσεων για τον προσδιορισμό των όρων εξόδου της Ελλάδας από το Μνημόνιο, θα πρέπει να φοβόμαστε το ενδεχόμενο πιέσεων για νέα δημοσιονομικά μέτρα;

Με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται και παραμένουμε προσηλωμένοι στην πορεία και τις δεσμεύσεις μας, θεωρώ ότι η ιστορία των δημοσιονομικών μέτρων έχει λήξει. Αλλά και δεν μπορεί πλέον αυτός ο λαός να αντέξει άλλα μέτρα. Χρειάζεται ανάσες και ελπίδα. Και τα δύο πρέπει να του δοθούν άμεσα.

8. Στη μακροχρόνια εμπειρία σας, υπήρξε στιγμή που πραγματικά αισθανθήκατε φόβο;

Την εποχή των μνημονίων, ζήσαμε άγριες καταστάσεις. Διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι της Αντιπροσωπείας, κάνοντας με να φοβάμαι για την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μου που με αυταπάρνηση συνέχιζαν να δουλεύουν κάτω από οιεσδήποτε συνθήκες. Κακά τα ψέματα όμως. Πιο πολύ φοβήθηκα το καλοκαίρι του 2015, όταν κινδύνεψε η “σωματική ακεραιότητα” μιας ολόκληρης χώρας. Μέχρι σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας σχεδιάστηκε στην Ευρώπη για την περίπτωση κατά την οποία θα βρισκόμασταν εκτός ευρωζώνης. Ευτυχώς, χάρη στον Γιούνκερ και την πρυτάνευση της λογικής, η τραγωδία αποφεύχθηκε. Γιατί τραγωδία θα ήταν – ας μη γελιόμαστε.

Read More

30 δισ. ευρώ σε νέες λύσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση καινοτομιών αιχμής

Ο «Ορίζοντας 2020», το ύψους 77 δισ. ευρώ πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, στηρίζει την επιστημονική αριστεία στην Ευρώπη και έχει συμβάλει στην επίτευξη ιδιαίτερα σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων, όπως η ανακάλυψη εξωπλανητών και βαρυτικών κυμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 27 Οκτωβρίου τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν 30 δισ. ευρώ του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» κατά την περίοδο 2018-2020, συμπεριλαμβανομένων 2,7 δισ. ευρώ για την ώθηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Ο «Ορίζοντας 2020», το ύψους 77 δισ. ευρώ πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, στηρίζει την επιστημονική αριστεία στην Ευρώπη και έχει συμβάλει στην επίτευξη ιδιαίτερα σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων, όπως η ανακάλυψη εξωπλανητών και βαρυτικών κυμάτων. Τα επόμενα 3 χρόνια, η Επιτροπή θα επιδιώξει η χρηματοδότηση της έρευνας να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, εστιάζοντας σε λιγότερα αλλά πιο σημαντικά θέματα, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η καθαρή ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα προσανατολιστεί περισσότερο προς την προώθηση καινοτομιών αιχμής που θα δημιουργήσουν νέες αγορές.

Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε: «Τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, τεχνολογία “blockchain”: η επιστήμη βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών πολλά υποσχόμενων καινοτομιών αιχμής. Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας. Η Επιτροπή καταβάλλει συντονισμένη προσπάθεια —μεταξύ άλλων και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας που πραγματοποιεί τώρα τα πρώτα του βήματα— για να παράσχει στις πολλές καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες ένα εφαλτήριο για να καταστούν παγκόσμιες ηγέτιδες».

Υποστήριξη καινοτομιών αιχμής που δημιουργούν αγορές

Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή Γιούνκερ εργάζεται σκληρά για να δώσει στους πολλούς καινοτόμους επιχειρηματίες της Ευρώπης κάθε ευκαιρία για να διαπρέψουν. Η Επιτροπή δρομολογεί τώρα την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Από το 2018 έως το 2020, η Επιτροπή θα διαθέσει 2,7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για τη στήριξη καινοτομιών υψηλού κινδύνου και υψηλών δυνητικών αποδόσεων, για τη δημιουργία των αγορών του μέλλοντος. Επιπλέον, ο «Ορίζοντας 2020» θα αξιοποιήσει καλύτερα τα βραβεία «Ανταποκρίσου στην πρόκληση & νίκησε» που απονέμει για την εξεύρεση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Εστίαση σε πολιτικές προτεραιότητες

Το πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2018-2020 θα εστιάσει τις εργασίες του σε μικρότερο αριθμό θεμάτων με αυξημένους προϋπολογισμούς, στηρίζοντας άμεσα τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής:

 • Ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή: 3,3 δισ. ευρώ
 • Κυκλική οικονομία: 1 δισ. ευρώ
 • Ψηφιοποίηση και μετατροπή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών: 1,7 δισ. ευρώ
 • Ένωση Ασφάλειας: 1 δισ. ευρώ
 • Μετανάστευση: 200 εκατ. ευρώ

Ποσό 2,2 δισ. ευρώ θα διατεθεί για έργα καθαρής ενέργειας σε τέσσερις αλληλοσχετιζόμενους τομείς: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, ηλεκτροκίνηση και τεχνολογίες αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων 200 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της παραγωγής στην Ευρώπη της νέας γενιάς ηλεκτρικών στηλών.

Προώθηση της έρευνας «blue sky»

Ταυτόχρονα, ο «Ορίζοντας 2020» θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την «επιστήμη που έχει οδηγό την περιέργεια» [η οποία συχνά αναφέρεται και ως «βασική επιστήμη» (blue sky science) ή «έρευνα αιχμής»]. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το 2018, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο, θα καταστήσει δυνατή την στήριξη άριστων ερευνητών με σχεδόν 1,86 δισ. ευρώ. Οι «Δράσεις Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί», που χρηματοδοτούν υποτροφίες για ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, λαμβάνουν νέα ώθηση με συνολικά 2,9 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας

Το νέο πρόγραμμα εργασίας ενισχύει επίσης τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Θα επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε 30 εμβληματικές πρωτοβουλίες σε τομείς αμοιβαίου οφέλους. Για παράδειγμα, θα υποστηριχθούν πρωτοβουλίες συνεργασίας με τον Καναδά στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής, με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία στον τομέα της αυτοματοποίησης των οδικών μεταφορών, με την Ινδία για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα των υδάτων, και με αφρικανικές χώρες στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εξάπλωση της αριστείας

Μεταξύ 2018 και 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα διατεθούν 460 εκατ. ευρώ ειδικά για την υποστήριξη κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμη στο πρόγραμμα με το πλήρες δυναμικό τους. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι ανεκμετάλλευτοι θύλακες αριστείας στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Επιπλέον, το πρόγραμμα συνεχίζει να προωθεί στενότερες συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Περαιτέρω απλούστευση των κανόνων συμμετοχής

Μια άλλη καινοτομία είναι η θέσπιση του πιλοτικού συστήματος κατ’ αποκοπή ποσών, μιας νέας, απλούστερης προσέγγισης για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους συμμετέχοντες. Με τον τρόπο αυτό, το κέντρο βάρους των εκ των προτέρων ελέγχων θα μετατοπιστεί από τους οικονομικούς ελέγχους στο τεχνικοεπιστημονικό περιεχόμενο των έργων.

Ανοικτή επιστήμη

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί αλλαγή στον τρόπο προώθησης της ανοικτής επιστήμης, με μετακίνηση από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στη διάδοση της γνώσης νωρίτερα στην ερευνητική διαδικασία. Ποσό 2 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της ανοικτής επιστήμης, και 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο ευρωπαϊκό νέφος ανοικτής επιστήμης, την ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων και την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό ύψους 77 δισ. ευρώ για επτά χρόνια (2014-2020). Ενώ οι περισσότερες από τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη ή δεν έχουν καν ξεκινήσει, το πρόγραμμα αποφέρει ήδη αποτελέσματα.

Ερευνητές του «Ορίζοντας 2020» έχουν συμβάλει σε σημαντικές ανακαλύψεις, όπως οι εξωπλανήτες, το μποζόνιο Χιγκς και τα βαρυτικά κύματα, ενώ τουλάχιστον 19 βραβευμένοι με το βραβείο Νόμπελ ερευνητές έλαβαν χρηματοδότηση έρευνας από την ΕΕ πριν ή μετά τη βράβευσή τους.

Έως τον Οκτώβριο του 2017, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 15 000 επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 26,65 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 3,79 δισ. ευρώ διατέθηκαν σε ΜΜΕ. Επίσης, το πρόγραμμα έχει παράσχει σε εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ, πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου ύψους άνω των 17 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία». Πέραν αυτού, 3 143 κύριοι ερευνητές ΕΣΕ σε οργανισμούς υποδοχής και 10 176 υπότροφοι των Δράσεων Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί έχουν λάβει επιχορηγήσεις ύψους σχεδόν 4,87 δισ. ευρώ και 2,89 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα με την έγκριση του προγράμματος εργασίας 2018-2020 για το «Ορίζοντας 2020», εγκρίθηκε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρατόμ για το 2018, το οποίο προβλέπει επενδύσεις 32 εκατ. ευρώ στην έρευνα για τη διαχείριση και τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων. Επιπλέον, προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη ενός ερευνητικού χάρτη πορείας σχετικά με τον ασφαλή παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των δαπανών.

Read More