Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

links_eu_europarlΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 754 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται κάθε 5 χρόνια από ψηφοφόρους και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο είναι το όργανο της Ένωσης στο οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, δηλαδή οι υπουργοί εκάστου κράτους μέλους που έχουν την αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου τομέα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την πρωτοβουλία της υποβολής προτάσεων για τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων (στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο).

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από την ίδρυσή του, το 1952, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποστολή να εξασφαλίζει "την τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή" των Συνθηκών.

Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η φωνή των περιφερειών και των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμεί 344 μέλη - περιφερειακά και τοπικά εκλεγμένους εκπροσώπους από τις 27 χώρες της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1958 με τη συνθήκη της Ρώμης. Η κύρια αποστολή της είναι να δανείζει χρήματα για έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επίσης, χορηγεί πιστώσεις για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημιουργήθηκε το 1998. Αποστολή της είναι η διαχείριση του ευρώ. Η ΕΚΤ είναι επίσης υπεύθυνη για τη χάραξη και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Η ΕΟΚΕ είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε το 1957.