Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων.

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσσηνίας», συμμετέχει στη υλοποίηση της Πράξης «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας». Στο σχέδιο συμμετέχει σχεδόν το σύνολο των ΟΤΑ της Περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας σε μια απόλυτα κοινή, συντεταγμένη και συμπαγή προσπάθεια για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα τα μέλη της Α.Σ. «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» είναι τα παρακάτω:

 

 • Logotech A.E.
 • Δήμος Καλαμάτας
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας – ΦΑΡΙΣ (ΚΕΚ Δήμου Καλαμάτας)
 • Δήμος Οιχαλίας
 • Δήμος Μεσσήνης
 • Δήμος Τριφυλίας
 • Δήμος Δυτικής Μάνης
 • Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς»
 • Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 [Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»] και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Περιοχή παρέμβασης του έργου είναι ο δήμος Καλαμάτας, ο δήμος Δυτικής Μάνης, ο δήμος Οιχαλίας, ο δήμος Τριφυλίας και ο δήμος Μεσσήνης της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Στόχος της Πράξης είναι η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους (σ.σ. μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες και σε άτομα άνω των 45 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα σε κατάσταση φτώχιας, άτομα με αναπηρία κ.α.) Συγκεκριμένα, θα ωφεληθούν 100 άτομα εκ των οποίων προβλέπεται:

 • 60 άτομα να προωθηθούν στην απασχόλησή σε επιχειρήσεις,
 • 20 άτομα να υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων, κ.α.),
 • 20 άτομα να κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (σύμφωνα με τον Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).

Αντικείμενο της συμμετοχής του Πολιτιστικού Οργανισμού «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ” στην υλοποίηση της Πράξης είναι:

 • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων,
 • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων,
 • η ηλεκτρονική Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς και
 • η δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις και η διεξαγωγή ενός forum εργασίας

Η επιλογή των ωφελούμενων έχει ολοκληρωθεί και μες το Μάρτιο θα υλοποιηθούν οι νέες δράσεις. Παράλληλα, ετοιμάζεται και σύντομα θα δοθεί προς χρήση η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας και θα αναρτώνται τα βιογραφικά των υποψηφίων με σκοπό να υπάρχει μια στοχευόμενη προώθηση των ανέργων στην απασχόληση.