Για μια Ορθολογική Μεταναστευτική Πολιτική στα Πλαίσια της ΕΕ

Η κοινωνική συνοχή είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου «Ευρώπη 2020» . Συγκεκριμένα, δίνεται μεγάλη έμφαση στην πρόνοια μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής ανάκαμψης αλλά και ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα του χειρισμού της νόμιμης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Αναφορικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, έμφαση δίνεται στην εξάρθρωση κυκλωμάτων που διακινούν μετανάστες και εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. H σωστή διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων εξασφαλίζει την δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη, διασφαλίζει την ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης καθώς και την προώθηση της στενότερης συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε όλους τους τομείς.

Σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της Ε.Ε. για το σκοπό αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην εξασφάλιση κοινωνικής και ανθρωπογεωγραφικής συνοχής. Συγκεκριμένα, επιδιώκει:

  • Την ανάληψη δράσεων στον τομέα της ελάχιστης στήριξης του εισοδήματος, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της πρόσβασης σε βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
  • Την επαρκή χρηματοδότηση των δράσεων [Προτείνεται να διατίθεται το 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου].
  • Την ανίχνευση ελαττωμάτων στις προωθούμενες πολιτικές πριν την εφαρμογή τους στην κοινωνία.
  • Την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.
  • Την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον, η Ευρώπη με την θεσμοθέτηση μια σειράς μέτρων για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, το άσυλο και την προστασία των δικαιωμάτων των υπηκόων των τρίτων χωρών, αποδεικνύει εμπράκτως ότι σέβεται την ανθρώπινη οντότητα και προσπαθεί με κάθε μέσο να διευκολύνει την επιβίωση και τη συμβίωση ανθρώπων από κάθε μεριά της γης, στα πλαίσια της ισηγορίας και της ισοπολιτείας.

Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί το σημαντικό έργο που καταβάλλει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγωνίζονται ενάντια σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την ύπαρξη τους.