Η κάρτα επί μακρόν διαμένοντος

Η κάρτα επί μακρόν διαμένοντος παραχωρεί το δικαίωμα σε μη κοινοτικούς αλλοδαπούς μονίμως διαμένοντες στη χώρα μας, με ομολογουμένως περιορισμένα προαπαιτούμενα, όπως το βασικό ετήσιο εισόδημα από την εργασία, η ιατρική ασφάλιση και η γνώση του ελληνικού πολιτισμού και γλώσσας ή εναλλακτικά αυτού, η δωδεκαετής νόμιμη διαμονή στη χώρα, να αποκτήσουν την άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος- κατοίκου ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσοι κατέχουν την κάρτα αυτή, μπορούν πλέον όχι μόνο να χαίρουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εντός της χώρας μας, αλλά και να λειτουργούν παραλλήλως ως ελευθέρως μετακινούμενα άτομα που αναζητούν εργασία και θεμελιώνουν δικαίωμα μετακίνησης και εγκατάστασης για εργασιακούς λόγους εντός όλων των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για πέντε έτη, κάθε φορά με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής.

Ο νέος μεταναστευτικός νόμος στο άρθρο 132 παρ. 2 αυτού και η πρόσφατη συναφής εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο προβλέπουν πως το παράβολο για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος το ύψος ορίζεται σε τετρακόσια (400) ευρώ, ενώ κατ’ εξαίρεση δε χρειάζεται αυτό να το καταβάλουν ορισμένες κατηγορίες αιτούντων, όπως ενδεικτικά: τα ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 ετών) όλων των κατηγοριών (άρθρο 132, παρ. 5) ή όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας του άρθρου 108 και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 132, παρ.2).

Το αρμόδιο τμήμα στο oποίο πρέπει να απευθυνθείτε και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να αποκτήσετε την κάρτα επί μακρόν διαμένοντος είναι αυτό στο οποίο εκδώσατε και την άδεια διαμονής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις