Ισχυρότερη τραπεζική ένωση: νέα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των καταθέσεων

Η πρόσφατη κρίση κατέδειξε ότι οι μεγάλες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αναταράξεις μπορούν να πλήξουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

Η Τραπεζική Ένωση εγκαθιδρύθηκε με σκοπό την εδραίωση της εμπιστοσύνης στις συμμετέχουσες τράπεζες: η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων (EDIS) θα ισχυροποιήσει την Τραπεζική Ένωση, θα στηρίξει την προστασία την καταθετών, θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω αποδυνάμωση της αλληλεξάρτησης μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους.

Τα σημερινά μέτρα εντάσσονται σε μια δέσμη μέτρων που καθορίστηκαν στην Έκθεση των Πέντε Προέδρωνpdf για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της ΕΕ. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην εγγύηση των καταθέσεων των πολιτών στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ. Η πρόταση συνοδεύεται από ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται πρόσθετα μέτρα για την περαιτέρω μείωση των εναπομενόντων κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα σε συνδυασμό με τις εργασίες επί της πρότασης για το σύστημα EDIS.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Valdis Dombrovskis , αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης έχει θεμελιώδη σημασία για μια ανθεκτική και ευημερούσα Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η πρόταση της Επιτροπής για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων αποτελεί συνέχεια των εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, ενώ η συμμετοχή στο σύστημα αυτό προϋποθέτει την πλήρη εφαρμογή από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων. Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα με σκοπό τη μείωση των κινδύνων για το τραπεζικό σύστημα. Οφείλουμε να περιορίσουμε την αλληλεξάρτηση μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους και να υλοποιήσουμε τους συμφωνηθέντες κανόνες, ούτως ώστε οι φορολογούμενοι να μην είναι οι πρώτοι που επιβαρύνονται για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών.»

Ο Λόρδος Hill, αρμόδιος Επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η κρίση απέδειξε την αδυναμία της συνολικής αρχιτεκτονικής του ενιαίου νομίσματος. Έκτοτε, έχουμε συστήσει ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και ενιαία αρχή εξυγίανσης. Σήμερα, πρέπει να λάβουμε μέτρα προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου συστήματος εγγύησης των καταθέσεων. Παράλληλα και σταδιακά, οφείλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η μείωση των κινδύνων συμβαδίζει με τον επιμερισμό τους. Είμαστε αποφασισμένοι να εκπληρώσουμε αυτόν τον στόχο.»

Το σύστημα πρόκειται να υλοποιηθεί χρονικά σε τρεις φάσεις: Αρχικά, θα αποτελεί ένα καθεστώς αντασφάλισης των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (DGS), το οποίο έπειτα από τρία χρόνια θα μετατραπεί σε σύστημα συνασφάλισης, ενώ η συνεισφορά του EDIS στο σύστημα αυτό θα αυξηθεί σταδιακά και σε βάθος χρόνου. Στην τελική φάση, προβλέπεται ένα πλήρες Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων το 2024. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα σύνολο ισχυρών διασφαλίσεων έναντι του «ηθικού κινδύνου» και της μη ενδεδειγμένης χρήσης με σκοπό την παροχή κινήτρων στα εθνικά συστήματα να διαχειρίζονται με σύνεση τους πιθανούς κινδύνους τους. Ειδικότερα, τα εθνικά συστήματα θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα EDIS μόνον εάν συμμορφώνονται πλήρως προς τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Βασικά σημεία

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων:

  • θα βασίζεται στο υφιστάμενο σύστημα, το οποίο απαρτίζεται από τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι ιδιώτες καταθέτες θα συνεχίζουν να απολαύουν του ίδιου επιπέδου προστασίας (100.000 ευρώ)·
  • θα εισαχθεί σταδιακά, βήμα προς βήμα·
  • δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω κόστος για τον τραπεζικό τομέα. Η συνεισφορά των τραπεζών προς το σύστημα EDIS μπορούν να αφαιρούνται από τις εθνικές συνεισφορές τους στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων·
  • θα είναι σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο. Οι τράπεζες με υψηλότερο βαθμό διακινδύνευσης θα συνεισφέρουν περισσότερο σε σχέση με τις ασφαλέστερες τράπεζες, και η διαδικασία αυτή θα ενισχυθεί κατά τη σταδιακή εισαγωγή του συστήματος EDIS · οι προσαρμογές λόγω κινδύνου θα εφαρμόζονται από την αρχή
  • θα παρέχει αυστηρές διασφαλίσεις: για παράδειγμα, θα ασφαλίζει μόνο εκείνα τα εθνικά DGS τα οποία συμμορφώνονται και έχουν συσταθεί σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανόνες·
  • θα συνοδεύεται από σχετική ανακοίνωση μέτρων για τη μείωση των κινδύνων, όπως μελλοντικές προτάσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι η έκθεση των τραπεζών σε μεμονωμένους κινδύνους δημοσίου χρέους είναι επαρκώς διαφοροποιημένη· και
  • θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ των οποίων οι τράπεζες καλύπτονται σήμερα από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό· ωστόσο, θα παραμείνει ανοιχτό προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να ενταχθούν στην Τραπεζική Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

πηγή: www.epixeiro.gr