Περιφερειακή πολιτική: Ολοκλήρωση έγκρισης των προγραμμάτων 2014-2020

Η έγκριση του τελευταίου από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη» για την περίοδο 2014-2020, σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη της φάσης υλοποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Corina Crețu δήλωσε: «Χαίρομαι για την έγκριση όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2014-2020. Διαθέτουμε πλέον δυνατά πακέτα επενδύσεων, προσανατολισμένα στις επιδόσεις, προκειμένου να βοηθήσουμε τις περιφέρειες και τις πόλεις να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επαφίεται πλέον στις περιφέρειες και τις πόλεις να υλοποιήσουν έγκαιρα τα προγράμματα, να επιλέξουν ποιοτικά έργα και να διασφαλίσουν την αποδοτική και στρατηγική χρήση των κονδυλίων στην πράξη.»

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και η συμβολή τους στους στόχους της ΕΕ για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας θα κοινοποιηθούν και θα περιγραφούν λεπτομερώς στην ανακοίνωση «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων», που θα εκδοθεί στις 14 Δεκεμβρίου. Η ανακοίνωση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη για τις συμφωνίες και τα προγράμματα εταιρικής σχέσης, καθώς και τις κύριες προκλήσεις ανά χώρα.

Επειδή η αποδοτική υλοποίηση είναι σημαντική για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, πρέπει να διδαχθούμε από τις εμπειρίες της προηγούμενης περιόδου: αυτός είναι ένας από τους σκοπούς της Ειδικής ομάδας για την καλύτερη υλοποίηση η οποία, έναν χρόνο μετά τη συγκρότησή της, έχει αποδείξει την επιτυχία της μεθοδολογίας της. Σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, η Ειδική ομάδα έχει βοηθήσει τα οικεία κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα κονδύλια της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, προλειαίνοντας παράλληλα το έδαφος για ομαλή υλοποίηση κατά την περίοδο 2014-2020.

πηγή: www.epixeiro.gr