Έως 17/6 οι υποβολές στα “Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016”

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθύνει πρόσκληση σε δημόσιους φορείς προκειμένου να συμμετάσχουν στο ∆ιαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016».

Στόχος του ∆ιαγωνισμού, είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν, είναι οι εξής:

  • Προώθηση Επιχειρηματικότητας
  • Επένδυση στις Επιχειρηματικές ∆εξιότητες
  • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
  • Υποστήριξη στη ∆ιεθνοποίηση της Επιχείρησης
  • Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων
  • Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:

  • 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
  • 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2016 στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Οι εκπρόσωποι των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας των οικείων περιοχών τους καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, αναρτώνται και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εδώ.