Στήριξη της ένταξης των προσφύγων: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πολιτιστικά, οπτικοακουστικά και διακλαδικά ευρωπαϊκά έργα υψηλής ποιότητας αφιερωμένα στην ενσωμάτωση των προσφύγων και την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Ειδικότερα στόχοι των έργων μπορεί να είναι α) η κοινωνικοποίηση και έκφραση των προσφύγων, β) η δημιουργία πλατφορμών μάθησης προάγοντας τις διαπολιτισμικές ικανότητες, τις δημοκρατικές αξίες και την ιδιότητα του πολίτη, γ) η παροχή στους πολίτες της ΕΕ της δυνατότητας να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να διδαχθούν από τις αξίες και τους πολιτισμούς των προσφύγων ανακαλύπτοντας εκ νέου και εμπλουτίζοντας τις δικές τους αξίες και τον δικό τους πολιτισμό δ) η στήριξη της προβολής και της από κοινού δημιουργίας πολιτιστικών ή/και οπτικοακουστικών έργων ανά την Ευρώπη, και, ε) η συνεργασία με οργανισμούς σε άλλους τομείς για μια περιεκτικότερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη απάντηση στην παγκόσμια αυτή πρόκληση.

Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να διατεθούν ευρέως σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να έχουν επιρροή άτομα πέραν των συμμετεχόντων, να έχουν αντίκτυπο πέραν της διάρκειας του έργου και να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής.

Το κείμενο της πρόσκλησης κατάθεσης προτάσεων για «Στήριξη της ένταξης των προσφύγων» διατίθεται και στα ελληνικά εδώ.

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 28/04/2016 ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών).