Κυριακή 26 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCCDA – ΕΚΠΝΤ) είναι το κομβικό σημείο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος του Κέντρου συνίσταται στη συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία και την παροχή έγκυρης και τεκμηριωμένης εικόνας του προβλήματος των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ΕΚΠΝΤ απευθύνεται στις εξής ομάδες : α) σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες στη διαμόρφωση συνεκτικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, β) σε επαγγελματίες και ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα των ναρκωτικών, και γ) στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το ευρύ κοινό.Κύριος στόχος του είναι η βελτίωση της συγκρισιμότητας των στοιχείων για τα ναρκωτικά σε όλη την Ευρώπη και η αναζήτηση των μεθόδων και εργαλείων για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Κύριο χαρακτηριστικό του προβλήματος των ναρκωτικών είναι η μεταβαλλόμενη και δυναμική φύση του, και γι΄ αυτό η παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων αποτελεί βασικό καθήκον του ΕΚΠΝΤ.

Το ΕΚΠΝΤ εργάζεται με βάση την παραδοχή ότι τα σωστά στοιχεία αποτελούν το κλειδί για μια αποτελεσματική στρατηγική για τα ναρκωτικά. Μολονότι το κέντρο δεν μπορεί να προτείνει κανενός είδους μοντέλο πολιτικής, επηρεάζει σαφώς τη λήψη αποφάσεων μέσω των αναλύσεων, των εργαλείων και των προτύπων που ορίζει.

Βρείτε το τελευταίο newsletter του ΕΚΠΝΤ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.emcdda.europa.eu/…/publica…/2433/TDAA16002ENN.PDF.